Nytt ENØK-tilbud for husholdningene

Regjeringen vil innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner årlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

Det kommer fram av forslaget til nytt statsbudsjett som Regjeringen la fram onsdag.

Enova gir også i dag støtte til ENØK-tiltak i hjemmet, men mens husholdningene i dag må søke støtte før de går i gang med tiltak, vil det med forslaget til ny ordning i framtiden være nok å kunne dokumentere utgiftene i etterkant.

- En slik rettighetsbasert ordning vil oppleves som attraktiv å bruke for boligeierne. Så lenge en boligeier gjør tiltak som følger kriteriene for ordningen, har hun rett på støtte. Satsingen innebærer også mer midler til ENØK-tiltak i husholdningene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Akkurat hvilke tiltak som vil få støtte med en ny ordning er ikke avklart. Men ordningen vil bli utformet slik at den bidrar til økt forsyningssikkerhet og reduksjon av utslipp av klimagasser.

- Vi vil prioritere kostnadseffektive tiltak som over tid kan etablere seg i markedet uten støtte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om den nye ordningen etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, blant annet hvilke tiltak som vil inngå.

Enova tar sikte på å ha den nye ordningen på plass fra nyttår.