Ketil Solvik-Olsen.

Nye Veier og Statens vegvesen skal samarbeide om forbedringer på E8-prosjekt i Troms

- Ny E8 mellom Sørbotn og Laukslett i Tromsø vil gi bedre fremkommelighet og tryggere veitransport. I likhet med lokalbefolkningen er jeg utålmodig etter å sette spaden i jorda for prosjektet.

- Samtidig må vi sikre god kostnadskontroll og samfunnsnytte av prosjektene våre. E8-prosjektet har dessverre opplevd en vesentlig kostnadsøkning. Dette må vi finne løsninger på, og derfor ber jeg Statens vegvesen og Nye Veier om å gå gjennom veiprosjektet for å identifisere gode løsninger for kostnadsreduksjon og/eller økt samfunnsnytte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ifølge pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

E8 Sørbotn-Laukslett er prioritert inn i Nasjonal Transportplan, men ulike forhold med prosjektet har økt kostnadene med rundt 570 mill kr. til 2 770 millioner kroner. Økningen skyldes både valg av veistandard og vanskelige grunnforhold og bratt terreng. 

- Erfaringer fra Statens vegvesen og Nye Veier på andre veiprosjekter har vist potensial for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte. E8 skal bygges, men vi må sikre god kostnadsstyring slik at vi ikke må skrinlegge andre viktige samferdselsprosjekter. Statens vegvesen har selv foreslått flere tiltak for å få kostnadene ned. Samferdselsdepartementet har nå bedt Statens vegvesen og Nye Veier samarbeide om å finne flere og alternative måter å redusere kostnadene på. 

- Begge våre to statlige veiutbyggere har betydelig kompetanse, og jeg er overbevist om at de i fellesskap vil klare å se nye muligheter. Jeg har også bedt dem vurdere om utbyggingen kan ses i sammenheng med to andre prosjekter: Riksveiprosjektet Tindtunnelen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord i Tromsø og fylkesveiprosjektet Ullsfjordforbindelsen (fv 91). Her kan gevinsten være både økt nytte og reduserte kostnader, dersom de tre prosjektene kan planlegges og bygges ut samlet, sier samferdselsministeren.
Statens vegvesen og Nye Veier har fått frist til 1. oktober 2018 med å foreslå nye løsninger.