Johan Arnt Vatnan, som er prosjektdirektør Trøndelag og utbyggingssjef Lars Bjørgård under Nye Veiers pressemøte i Trondheim. Foto: John Inge VikanIllustrasjon: Nye VeierIllustrasjon: Nye VeierProsjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier Trøndelag. Foto: John Inge VikanJohan Arnt Vatnan, som er prosjektdirektør Trøndelag og utbyggingssjef Lars Bjørgård under Nye Veiers pressemøte i Trondheim. Foto: John Inge Vikan

Nye Veier endrer rekkefølgen i Trøndelag

Nye Veier prioriterer utbyggingen av E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag.

Under et pressemøte i Trondheim kunne prosjektdirektør for E6 Trøndelag, Johan Arnt Vatnan, fortelle at man nå endrer på utbyggingsrekkefølgen på veinettet i Trøndelag.

Nye Veier prioriterer strekningene E39 Flekkefjord – Ålgård og E6 Ulsberg – Melhus for utbygging. I tillegg opprettholdes prioriteringen av E6 Moelv – Øyer og E6 Kvål – Melhus, som selskapet gjorde i mai.

I Trøndelag innebærer endringen først og fremst at mens man tidligere har hatt den nordligste delen av strekningen man skal bygge ut, flytter man nå sørover.

– Totalt har Nye veier seks prosjekter i Trøndelag, av disse ligger fire sør for Trondheim og to nord for byen. Tidligere har vi prioritert de to prosjektene nordover, sammen med de nordlige av prosjektene i sør, det vil si fra Kvål til Melhus. Nå omprioriterer vi, slik at det sørlige prosjektet, fra Ulsberg til Korporalsbrua. Dette lå tidligere sist – henimot 2027 – i stedet vil få start i 2020. Vi går ut med anbudspapirer allerede nå på nyåret, sier Johan Arnt Vatnan til Byggeindustrien.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier Trøndelag. Foto: John Inge Vikan

Han sier også at årsaken til dette er at man nå har oppnådd en god modenhet i prosjektet fra Ulsberg til Korporalsbrua, blant annet ved å velge en helt ny trase for veien. Den vil starte med at man ved Ulsberg først går under jernbanelinjen i en tunnel, og deretter går traseen øst for jernbanen nordover.

Enklere utbygging

Under pressemøtet fremhevet både Vatnan og Lars Bjørgård, som er utbyggingssjef E6 Ulsberg – Melhus S at dette på mange måter blir en enklere trasé, blant annet fordi den ligger borte fra dagens E6 og at det dermed skulle bli enklere i anleggsperioden.

– Vi har gjort denne endringen fordi vi nå har oppnådd god modenhet i prosjektet, Vi har klart å optimalisere og ta ut større samfunnsøkonomisk nytte. Trafikknyttet økes vesentlig, samtidig som kostnadene her blir redusert med 1,3 milliarder kroner, sier Vatnan.

På spørsmål om dette går på bekostning av noe, svarer Vatnan at det avhenger av hvordan man ser på det:

– Det blir to færre kryss, og det er det kanskje noen som kan se negativt på. Men for en E6 som er «blodåra» gjennom Trøndelag er dette svært positivt. Når det gjelder påvirkningen på de øvrige delene av utbyggingen i Trøndelag, er det slik at både disse og det som ellers er i Nye veiers portefølje hele tiden optimaliseres for å ta ut større trafikkantnytte. Og da prioriterer vi to ganger i året. Så vi får vente og se hvordan rekkefølgen kommer til å bli fremover.

Store besparelser totalt

I en pressemelding om den nye prioriteringen sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier at selskapet nå øker tempoet i arbeidet med å modne prosjektene, og sikre at alle samfunnsøkonomiske gevinster er tatt ut.

– Både grundighet i optimaliseringen, men også at hastigheten i dette øker, er viktig. Målsetningen er mer trafikksikker vei for pengene, raskere til brukeren. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektene vi hittil har arbeidet med har økt med ca. 50 milliarder kroner. Av dette er 21 milliarder reduserte utbyggingskostnader, mens nesten 30 milliarder er økt trafikantnytte og reduserte ulykkeskostnader. Trafikantnytten oppnås gjennom kortere veistrekninger, høyere hastighet og dermed redusert reisetid, sier Hovland.

Det er lange strekninger som nå prioriteres for utbygging av Nye Veier. E6 Ulsberg – Melhus sør for Trondheim er 64 km lang. Denne strekningen bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 kilometer i timen. Utbyggingen omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.