Nye regler om arbeidstid

Fra 1. januar gjelder nye regler om arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Blant annet får Arbeidstilsynet utvidet adgang til å gi dispensasjon fra arbeidstidsreglene innen visse sektorer.

Stortinget vedtok 7. desember 2006 endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007. I arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid blir gjeldende bestemmelser om beredskapstjeneste og passiv tjeneste slått sammen til en bestemmelse om arbeid av passiv karakter. Dagens hjemmevaktsbegrep erstattes av formuleringen beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Endringene innebærer forenklinger og klargjøringer, uten materiell betydning, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider. Lovendringen innebærer i tillegg en begrenset utvidelse av Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets adgang til å dispensere fra arbeidstidsreglene; innenfor helse- og omsorgssektoren, vakt- og overvåkningssektoren, samt i tilfeller hvor det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted. I tillegg er det gjort enkelte mindre endringer og tilpasninger i arbeidstidsbestemmelsene, blant annet for å sikre at reglene er i pakt med arbeidstidsdirektivet. På bakgrunn av innspill fra Arbeidstilsynet under høringen blir det også gjort noen mindre endringer i bestemmelsene om verneombud og arbeimiljøutvalg. For å legge til rette for tilstrekkelig implementering av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF ), tas det inn en forskriftshjemmel om utsendte arbeidstakere i lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).