Nye energikrav gir opplæringsbehov

Byggenæringen er positiv til totalløsningen for de nye energikravene til bygninger, men innser at det blir en kjempeutfordring for aktørene å kunne bygge dette.

De nye energikravene som myndighetene i dag la frem, betyr en skjerping i forhold til dagens krav på 25 prosent. Regjeringen mener samtidig at man er et langt skritt nærmere målene i Soria Moria-erklæringen. Det går på å gjøre lavenergiboliger til standard, å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming samt å øke bruken av alternative energikilder. Byggenæringens Landsforening (BNL) er positivt inntilt til de endringene som kommer og den prosessen som har vært mellom myndigheter og byggenæringen fra forslag til nye energikrav ble fremlagt på forsommeren i fjor. Vi har i nærmere syv år etterlyst større fokus fra offentlige myndigheter på energibruk i bygg. Det vil imidlertid være en stor ufordring å skolere de 160 000 aktørene i det utførende leddet til å lære seg reglene og bygge slik at det blir færre byggfeil. For å få dette til kreves det godt samarbeid mellom byggenæring, myndigheter og fagmiljøene. Vi har felles interesser av å få til dette, kommenterer informasjonsdirektør Audun Lågøyr i BNL. Adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene følger opp. Vi er fornøyt med totalløsningen. Dessuten har vi hatt et flott samarbeid innad i BNL for å finne frem til omforente løsninger på vanskelig spørsmål. Også samarbeidet med myndighetene har vært godt siden energiforslagene ble fremlagt, og vi håper dette gode samarbeidet kan videreføres i forbindelse med opplæring og kompetanseoppbygging i bransjen, sier han. For å gjøre innføringen av de nye kravene så smidig som mulig, stiller myndighetene fire millioner kroner til disposisjon for å styrke utøvernes kunnskaper og evne til å bygge gode og energivennlige bygg. Pengene skal benyttes til veiledningsmateriell, byggdetaljblader samt seminarer og kurs rundt om i landet. Her skal Statens bygningstekniske etat (BE), Husbanken, NVE og Enova trekkes inn. Byggenæringen legger ikke skjul på at de synes beløpet er skuffende lavt. Vi ser positivt på at myndighetene innser at det trengs offentlige bidrag for at vi skal nå energimålsettingene. Men siden offentlige myndigheter har så store gevinster å hente på dette området, er jeg overbevist om at de vil innse at det vil være fornuftig å øke bidragene utover det som er foreslått, sier Audun Lågøyr. De nye energikravene i forskriftene til plan- og bygningsloven skal gjelde fra 1. februar i år. Myndighetene har imidlertid gitt byggenæringen en utvidet overgangstid på 2,5 år. I vegg vil nye krav bety en økning av veggisolasjonen fra 15 til 25 cm, men her vil byggebransjen kunne foreta omfordeling ved å benytte 20 cm isolasjon mot å øke gjenvinningseffekten fra den balanserte ventilasjonen fra det nye kravet på 70 til 80 prosent som i dag er praktisk mulig. Kravene til vinduer skjerpes betydelig med en u-verdi på 1,2 som betyr at Norske Trevarefabrikkers Landsforbund ikke fikk innfridd sitt ønske om en u-verdi på 1,5. Se egen sak. Når det gjelder tetthetskravet, har myndighetene kommet næringen i møte med en luftveksling for småhus på 2,5 ganger per time. For å hindre at det bygges eneboliger som bare har panelovner til oppvarming, innføres også et krav om at det i slike hus må installeres peisovn, pelletsovn eller annen varmekilde som ikke bruker strøm eller fossile brensler i form av olje eller gass. Myndighetene har beregnet at tilleggsinvesteringene for å nå de nye energikravene, vil være omlag 75 000 kroner for et småhus på 150 kvadratmeter. Denne summen mener byggenæringen er for lav. Vi har fått utført egne analyser. De viser at det minst vil bli snakk om 100 000 kroner, sier Per Jæger hos Boligprodusentene som imidlertid opplyser at regnestykkene fortsatt har ukjente faktorer da bransjen ikke helt har oversikten over hvordan de nye energikravene praktisk skal løses. Nye hytter øker i størrelse og får stadig høyere standard. Derfor innfører myndighetene også nye krav til tetthet og isolasjon til hytter over 50 kvadratmeter. Hytter over 150 kvadratmeter vil få samme energikrav som helårsboliger. For fritidsboligene som ligger midt i mellom vil det innføres mer moderate krav.