Nydalen videregående skole

Nydalen videregående skole

Prosjekttype: Videregående skole

BTA: 14.100 kvm

Byggherre: Avantor

Leietaker:
Undervisningsbygg Oslo KF

Totalentreprise:
Veidekke Entreprenør

Arkitekt: Link Arkitektur

Rådgivere: RIG: Siv. Ing. Hans Petter Jensen - RIG grunnrapport: Multiconsult - Konsulent forurenset grunn og mottak forurensede masser: Dokken - RIA: Brekke & Strand akustikk - RIB: Kjell Ludvigsen - RIV: Erichsen & Horgen - Kontroll stålarbeider: QA & Weld Tech - Magnetfeltberegninger: Omega Elkraft - Radonmålinger: Radonlab - RIBR: Roar Jørgensen - Termofoto-grafering og tetthetsprøver: Termografi og Måleteknikk - Rådgiver Byggfysikk: Sintef Byggforsk - KTF Rør og Elektro: Itech - Rådgiver fjernvarme: AF Energi & Miljøteknikk

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Entreprenørservice - Forskaling: Peri Norge - Betong: Unicon - Armerings-jern: Celsa Steel Service - Betongtetting: Ing. B. Habberstad - Stål og hulldekker gangbro: Contiga - Ståltrapper og gangbane: Ros Tech - Elektro: Lefdal Installasjon - Rør: Oras - Ventilasjon: Randem & Hübert - Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn - Maler: Brødrene Vatndal & Co / Malerelegance - Tømrer: Akershus Byggmesterforretning - Innv. dører: Swedoor - Fast inventar: Idema - Foldevegger: Trysil Treforedling - Flisleverandør: L-Flis & Interiør - Epoxy og betongarbeid: Epoxy Betong Service - Auditoriestoler: Foraform - Antigraffiti: Alliero - Avfallshåndtering: Retura - Ståldører og branntetting og -maling: Kaefer Construction - Glass og aluminium: Bolseth Slass - Glassdører: Roald Larsen - Granitt i fasade: Ellingard - Gulvbelegg: Kjernsmo - Gulvstøp garderobe: Hæhre Gulvstøp - Heis: Otis - Himlinger: Modulvegger - Idrettsutstyr: Egas Sport - Kjerne-boring: Betovent - Lett-tak: Lett-Tak Systemer - Limtrefagverk: Moelven Limtre - Listverk: Prosjektlist - Lås og beslag: Trioving - Plattendekker: Färdig Betong Norge - Porter: Industriporter - Snekkerarbeider: Jøndal & Hoff - Solavskjerming: Denorma Krone - Sportsgulv: Parkett & Idrettsgulv - Stålkonstruksjoner erstattet: Almasmia - Stålkon-struksjoner suppl.: Bygg teknisk Stål - Ståltrapper og div. suppl.: EMV Construction - Taktekking og membran: Icopal Tak - Vinduer: Lian Trevarefabrikk - Isolasjon: Brødrene Sunde

Den nye Nydalen skole skal bidra til å dempe Oslos store utfordringer når det gjelder økte elevtall og nye bosettingsmønstre. Med en moderne, videregående skole nå på plass mangler ikke Nydalen mye på å være en egen by i hovedstaden.

 Nå er ikke denne skolen den første utdanningsinstitusjonen i Nydalen. Både Oslo Voksenopplæring Nydalen og BI finnes der fra før, og sammen med de mange kulturinstitusjonene og det etablerte næringslivet er de potensielle utviklingsmulighetene mange. Nydalen skole er en sammenslåing av skolene Sandaker og Grefsen som begge skal oppgraderes og få nye funksjoner. Nydalen skole er dimensjonert for ca. 850 elever og 100 ansatte, og kan tilby allmenn linje for studiespesialisering, helse og sosialfag, service og samferdsel, tilrettelagt opplæring (TL) og blir også en knutepunktskole for døve.

Ikke et OPS-prosjekt
Tomtestykket, der det tidligere lå et mekanisk verksted for Christiania Spigerverk, eies av Avantor, som også står som byggherre. – Vi står som eier av bygget, der vi har inngått en avtale med Undervisningsbygg Oslo KF, som igjen har en kontrakt med Utdanningsetaten. Det er en ren leiekontrakt på 25 år, hvor Avantor skal ha ansvaret for teknisk drift og ytre vedlikehold, mens kommunen selv skal drifte det indre vedlikeholdet, forklarer prosjektleder i Avantor, Geir Vaagan.

Tomta var i utgangspunktet ikke regulert for undervisning, så en omregulering med formål skoledrift måtte til. LINK arkitektur ble i en tidligfase engasjert av Avantor for å få fellesfunksjoner og det utfordrende romprogrammet på plass på en forholdsvis arealgjerrig tomt. I en samarbeidskontrakt med Avantor har Veidekke vært totalentreprenør for det vel 14.000 kvm store bygget.

Krevende tomt
– Tomta var trang, og rett ved en fjellskrent som måtte sprenges ut og sikres. I tillegg er Akerselva nærmeste nabo, noe som ga en byggegrop fem meter under grunnvannsnivå. Bunnplaten er forankret med stålkjernepeler og armert for å ta trykk- og strekkrefter og derved hindre en eventuell oppdrift. For å være forberedt på en eventuell flom er det lagt inn en flomsikring på opptil sju meter, sier Veidekkes prosjektleder, Knut Olav Haakonsen.

På tvers av bygget og plassert i to etasjer under bakkenivå ligger – foruten ventilasjonsrom, garderobeanlegg og et treningsstudio – en stor flerbrukshall. I en tidlig fase av prosjektet ble det operert med to mindre typer gymsaler, plassert i bakkant av fjellskrenten mot vest. Men med det store elevtallet var det et vilkår å kunne gjennomføre gym for tre klasser parallelt. Med den nye hallen på 23 x 44 meter, som igjen kan deles i tre, er denne forutsetningen innfridd.

Limtre
Flerbrukshallens plassering midt i bygget gir rom for en åpen glasshall med fellestorg og kantine, auditorier og toalettkjerne. Direkte inn fra skolens hovedatkomstområde i øst møtes man umiddelbart av en stor sittetribune/amfitrapp. Glassfasaden i øst går fra gulv til tak og gir et lett, lyst og transparent uttrykk. Det kommer de synlige, bærende elementene til gode.

− De to øverste etasjene har et limtrefagverk som spenner over 23 meter. Etter arkitektens ønske la Avantor inn ekstra ressurser for å få til disse konstruksjonene i limtre. De er en del av skolens uttrykk. Vi kunne brukt tradisjonelt stål, som ville spart oss for ca. en million kroner, men det har jo ikke på langt nær samme kvaliteten, sier Vaagan.

Et stikkord i moderne skoledrift er sambruk, og Nydalen er intet unntak. Avantor ønsket et levende bygg – også på kvelder og utenom ordinær skoletid. Flerbrukshallen vil ha langåpent på kvelder, i helger og i skoleferier. Her er det Oslo Idrettskrets som skal administrere utleie. Et bydelsbibliotek i regi av Deichmanske Bibliotek skal opprettes i bydelen, og mye taler for at det kommer til å bli etablert på skolen. Innspill fra brukergrupper i Deichmanske ble tidlig forsøkt implementert, og selv om noen endelig avtale ennå ikke er i boks og noen tilpasninger gjenstår, kan ting tyde på at bydelsbiblioteket snart befinner seg i skolens arealer. Arealene satt av til biblioteket ligger i syd og går også over to etasjer. I tillegg er det arealer i tredje og fjerde etasje som også kan ha en utleiefunksjon.

Skolen er i stor grad tilpasset elever med hørselsvansker, men skal også tilby tilrettelagt opplæring med egne verksteder, undervisningsarealer, praksiskjøkken og øvingsleilighet. Mot skråningen i vest ligger de mer innadvendte undervisningsarealene.

Selv om Nydalen skole ikke ligger sentrert i bykjernen, er det allikevel noe begrensede utearealer. Tomt og lokalisering gir derfor ikke rom for en skolegård i tradisjonell betydning. Dette behovet er løst ved at ulike oppholdsplasser rundt bygningen er tatt i bruk. Men Link arkitektur har lansert en spennende løsning; fra atkomstveien Nydalen Bruksvei i vest er det anlagt en gangbru direkte over til skolens fjerde etasje. Denne etasjen er litt tilbaketrukket, og en rommelig takterrasse er åpen for elevene på dagtid. På motsatt side har skolens ansatte et tilsvarende uteareal utenfor lærernes seksmanns kontorer.

Energikrav
Avantor har etablert sin egen fjernvarmesentral i Nydalen, som skal være en av Europas største.

– Leiekontrakten med Undervisningsbygg hadde krav til netto energibehov i henhold til TEK på 125 kWh/kvm/år. Veidekke hadde også stor suksess med KLP-bygget i Trondheim og kunne høste av sine erfaringer derfra som ble tatt i bruk her. Dette, samt høyt fokus på energieffektive løsninger og produksjon, medførte et resultat på 98,8 kWh/kvm/år for skoledelen, sier Vaagan.

Energikravene varierer i de tekniske forskriftene for de tre delene som utgjør den nye skolen: skoledelen, flerbrukshallen og biblioteket.

Gjennom tett oppfølging ble det satt fokus på å eliminere lekkasjer og kuldebroer i bygningskonstruksjonene for å få ned forbruket. Alle muligheter, blant annet termofotografering, ble tatt i bruk for å kunne påvirke resultatet.

Testet i full skala
− Vi foretok en fullskala tetthetsmåling av hele bygget. Bygget ble tettet fullstendig, og vifter satt i gang, og hele volumet ble blåst opp med over- og undertrykk. Kravet i tek´en er på 1,5 luftvekslinger pr. time. Vi oppnådde 0,38. Det beregnede netto energiforbruket ligger på 98,8 i skoledelen slik at vi allikevel har oppnådd vesentlig bedre tall enn de opprinnelige kravene. Alle tre delene er nå Energimerket B, bekrefter Haakonsen.

Men siden Nydalen skole nyter godt av geovarmen og varmepumpen fra energisentralen, trer myndighetenes spesielle beregningsgrunnlag inn. Det godkjenner ikke virkningsgrad fra varmepumpesentraler som har knyttet til seg mer enn fem bygg. − Hadde den «klausulen» ikke fantes, ville Nydalen skole havne på ca. 75 kWh/kvm/år, og dermed vært klassifisert som et A-bygg, påpeker Vaagan.

Skolen er allerede nå mer eller mindre ferdig, men skal ikke tas i bruk før ved skolestart til høsten. Men det har allikevel ikke gitt Veidekke forlenget byggetid. – Vi har hatt 22 måneder pluss en måned for montering av fast inventar, det er ikke mer byggetid enn det vi har trengt. Det er jo teknisk et svært avansert anlegg, men også med allsidighet når det gjelder forskjellige konstruksjoner, sier Haakonsen.

Tekst og foto: Trond Joelson