Foto: Michael Gäbler/Wikipedia Commons

Ny veileder som skal gjøre det lettere å ta hensyn til hekkende fugler i byggeprosjekt

Multiconsult har på oppdrag fra Statnett utarbeidet en retningslinje/veileder for hensyn til fuglearter som er sårbare for forstyrrelser fra byggeprosjekt i hekkeperioden deres.

I notatet "Anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl" beskriver Multiconsult aktuelle arter som det skal eller bør tas hensyn til og anbefalte minimumsavstander for ulike typer aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er helikopter-/droneflygning og ferdsel til fots. Oversikten er basert på Norsk rødliste for arter, Miljødirektoratets oversikt over sensitive arter, foreliggende studier og ulike fagfolks vurderinger.

- Problemstillingen som tas opp er høyst relevant for mange typer prosjekter og ikke bare kraftledninger og andre nettanlegg. Rapporten beskriver relevante minimumsavstander eller buffersoner, og skal gjøre det enklere å gjennomføre anleggsarbeid samtidig som man tar nødvendige hensyn til hekkende fugl, sier en av rapportens forfattere, Kjetil Mork i en pressemelding.

Forslagene i rapporten baserer seg på eksisterende litteratur, samt innhenting av informasjon fra ornitologiske fagmiljøer i Norge. Rapporten er utarbeidet av Tor-Amund Røsberg og Kjetil Mork i Multiconsult.