Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ny rapport viser vei til lavutslippssamfunnet

Det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, konkluderer Miljødirektoratet i en ny rapport. Men veien dit er bratt og lang.

– Vår analyse viser at det er mulig å redusere utslippene til mellom 1 og 2 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger i 2050, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Regnestykket forutsetter store gjennombrudd i teknologiutvikling innen prosessindustri, karbonfangst- og lagring i industrien, elektrifisering av så godt som alle oljefelt, storskala innfasing av miljøvennlige kjøretøy samt storstilt satsing på kollektivtrafikk.

Tre pakker

Ifølge FNs klimapanel må utslippene reduseres med 40-70 prosent innen 2050 for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader fra førindustrielt nivå. Dette innebærer et utslipp per person på mellom 1,5 og 3,1 tonn CO2-ekvivalenter i 2050.

Miljødirektoratet har i analysen utarbeidet klimapakker på tre nivåer. Det første består av rimelige og forholdsvis enkle tiltak, det tredje av de dyreste og mest krevende tiltakene samt et andre, midtre nivå.

Avhengig av hvilket nivå politikerne velger vil klimagassutslippene reduseres fra 14 til 43 prosent i 2030, sammenlignet med tallene fra 1990.

– For å klare det mest ambisiøse nivået må alle nye biler som selges i 2030, være nullutslippsbiler, og transportomfanget må reduseres med 10 prosent. Flere områder i Nordsjøen må elektrifiseres. I industrien er det nødvendig med fangst og lagring av CO2 på flere anlegg, sier Hambro.

Store kutt

Rapporten fra Miljødirektoratet skal inngå i arbeidet med en ny internasjonal klimaforpliktelse fra norsk side samt vise hvordan klimaforliket på Stortinget kan forsterkes.

Den hviler på forutsetningen fra den såkalte Perspektivmeldingen om fortsatt økonomisk vekst i Norge. Konklusjonen er at det er mulig å redusere utslippene av klimagasser i Norge med mellom 76 og 86 prosent, til mellom 7-12 millioner tonn i 2050.

– Dette vil kreve kraftfull, langsiktig og målrettet satsing på forskning og utvikling, sier Hambro. Hun legger til at effektive klimatiltak i petroleumsindustrien – som elektrifisering av installasjonene på sokkelen – bygger på kjent teknologi.

– Der er utslippsreduksjoner først og fremst et kostnadsspørsmål, sier hun.

Miljødirektoratet trekker i rapporten også fram enkeltområder hvor Norge kan utgjøre en forskjell i den globale kampen mot klimaendringer. Å legge til rette for nullutslippskjøretøy samt bidra til teknologiutvikling innen fangst og lagring av CO2 er to eksempler.