MEF-direktør Trond Johannesen.

Ny rapport: 90 milliarder kroner i veietterslep i 2018

Maskinentreprenørenes Forbund etterlyser en forpliktende plan for å stanse forfallet på fylkesveiene.

Transportetatene presenterte nylig rapporten Utfordringer for framtidens transportsystem, som skal fungere som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027. Bedre vedlikehold løftes fram som en sentral prioritering. Vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene anslås i rapporten å være 90 milliarder kroner ved inngangen til 2018, med et vurdert usikkerhetsspenn på 73-123 milliarder kroner.

Transportetatene beregner at vedlikeholdsetterslepet ikke vil øke på den statlige infrastrukturen, som riksveiene, i 2015. Forfallet er imidlertid størst for fylkesveinettet, og rapporten anslår at fylkeskommunene vil ha meget store utfordringer med å redusere vedlikeholdsetterslepet på veinettet sitt med dagens økonomi.

– Usikkerheten knyttet til utviklingen på fylkesveinettet framover gir grunn til bekymring. Selv om utfordringene med veiforfall har vært kjent lenge eksisterer det fortsatt ingen overordnet plan for når og hvordan forfallet kan stanses. Fylkeskommunene gjør det de kan, men ressursene strekker åpenbart ikke til. Jeg etterlyser derfor at rikspolitikerne iverksetter tiltak, hvis ikke vil gapet mellom riksveiene og fylkesveiene bare øke ytterligere, og vil vi få et veinett med store regionale forskjeller, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Rapporten fra transportetatene påpeker at vedlikeholdsetterslepet fører til dårlig kostnadseffektivitet for eierne av infrastrukturen og redusert pålitelighet for veibrukerne. Disse problemene vil bli forsterket av klimaendringene dersom det ikke iverksettes tiltak. Transportetatene anbefaler derfor at forfallet fjernes så snart som mulig.