Illustrasjonen er fra BIM-modellen og viser hvordan det nye krysset mellom rv. 22 og fv. 169 blir. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ny fv. 169 Fjellsrud - Stensrud lyst ut på anbudskonkurranse

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse på bygging av ny
fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune. Det er ventet at utbyggingen starter i august 2018.

Firmaer som ønsker å gjøre arbeidene må levere tilbud innen 28. mai 2018, melder Statens vegvesen på sin internettside.

Byggearbeidene er ventet å starte opp etter sommerferien i 2018 og tiltakene skal være gjennomført innen august 2020.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei bygges derfor i ny trase sør for dagens vei. Ny veglinje vil gå over noe dyrka mark, men i hovedsak i skog og randsone. I vestenden bygges det et nytt vegkryss med rv. 22 som en rundkjøring. I østenden skal det bygges et nytt vegkryss mellom dagens fv. 169 og den nye vegen, samt lokalveger.

Med ny fylkesvei 169 og nye gang- og sykkelveier vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre.

Kostnadsramme og bevilgninger

Statens vegvesen skal bygge ny fylkesvei 169 på vegne av Akershus fylkeskommune. I Akershus fylkeskommune sitt handlingsprogram for perioden 2018-21 har prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi. Denne kostnadsrammen inkluderer både vegentreprisen, støytiltak, moms, grunnerverv, prosjektering, byggeledelse og andre byggherrekostnader og en usikkerhet på ti prosent.

Building Information Modeling (BIM)

Prosjekteringen av fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud i Fet har skjedd som ved hjelp Building Information Modeling (BIM). BIM er et modellbasert digitalt verktøy som kan brukes i prosjektering og bygging av veier. I tillegg til å bli brukt i prosjekteringen av ny fylkesvei 169, vil BIM også benyttes ved byggingen av fylkesveien. Hensikten med bruk av BIM er å redusere risikoen for feil og endringer i byggeperioden.

Etaten melder at det er første gang Statens vegvesen vegavdeling Akershus fullt ut benytter BIM både i prosjektering og bygging.

Entreprenøren som vinner konkurransen om å bygge ny fylkesvei 169 Hølandsveien skal blant annet gjøre følgende arbeider:

Bygge ny fylkesvei på ca. 1.850 meter. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.

Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveiene får en bredde på 3,5 meter.

Bygge om lokale veier.

Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.

Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.

Bygge 2 stk. plass-støpte underganger.

Bygge nytt veilysanlegg.

Legge om kabler og ledninger, herunder svært viktige kabler til Sverige.

Legge om bekker og anlegge stikkrenner.

Sanere og rive bygninger.

Legge nye trekkerør for kabler.

I tillegg skal det gjennomføres lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser. Disse skjermingstiltakene vil bli utlyst i en egen konkurranse.