Ny E6 fra Melhus til Trondheim utfordrer jordvernet

Fylkeslandbruksstyret ser med bekymring på det store forbruket av verdifull dyrka mark som videreføringen av E6 fra Jaktøyen i Melhus kommune til Tonstad i Trondheim kommune, vil føre vil. Dette kom til uttrykk i møte i fylkeslandbruksstyret den 18.08.04 i form av en generell uttalelse fra styret.

E6 fra Jaktøyen i Melhus kommune til Tonstad i Trondheim kommune Fylkeslandbruksstyret ønsker å gi en generell uttalelse i forbindelse med planleggingen av videreføring av E6 fra Jaktøyen i Melhus kommune til Tonstad i Trondheim kommune. Den 08.06.04 var fylkeslandbruksstyret på befaring i det aktuelle området hvor ny E6 trasé mest sannsynlig vil komme. Fylkeslandbruksstyret ser med bekymring på det store forbruket av verdifull dyrka mark som videreføringen, uansett valg av trasé, vil føre vil. Dette ut fra nasjonal jordvernpolitikk. Videreføringen av E6 vil i stor grad berøre jordbruksarealer egnet til matkornproduksjon, arealer av nasjonal verdi. Fylkeslandbruksstyret vil påpeke at jordvern må være en premiss i den videre planleggingen slik at forbruket av verdifull dyrka mark blir så lite som mulig. Dette må ligge til grunn ved valg av trasé og kryssløsninger. Fylkeslandbruksstyret henstiller om at man i størst mulig grad velger å følge dagens trase. Dette for å unngå å dele opp nye jordbruksområder som det erfaringsvis skapes utbyggingspress mot. Ut fra dette mener fylkeslandbruksstyret allerede nå at variant 1B1-B i utredningsprogrammet er meget konfliktfylt. Det er denne varianten som i størst grad avviker fra eksisterende trasé. Dermed bidrar den til å dele opp sammenhengende jordbruksarealer av meget høy kvalitet. Fylkeslandbruksstyret er av den klare oppfatning at det vil skapes et utbyggingspress mot jordbruksarealene mellom gammel og ny E6. Dette er meget uheldig sett fra jordvernståsted. Fra tidligere vegprosjekter har fylkeslandbruksstyret erfart at det indirekte arealforbruket kan bli vel så stort som det direkte. Fylkeslandbruksstyret mener det er viktig å vurdere arealmessige behov som et slikt prosjekt kan utløse på andre områder. Dette kan være bedrifter eller annen virksomhet som må flytte eller at det skapes et utbyggingspress som en følge av ny vei. Fylkeslandbruksstyret forutsetter at det indirekte arealforbruket belyses i konsekvensutredningen slik at man får et relevant beslutningsgrunnlag ved valg av trasé.