NVE vil ikke ha kraftverkutbygging i Luster

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden fra Norges Småkraftverk AS om tillatelse til å bygge kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Årsaken er hensynet til bekkekløftene i området, som er av nasjonal verdi, ifølge NVE.

Norges Småkraftverk AS har bedt om tillatelse til å bygge to kraftverk i Krokadalselvi, som renner gjennom Krokadalen i Luster.

Byggingen ville hatt stor negativ påvirkning på viktige leveområder for sjeldne eller truede arter, og disse hensynene veier tyngre enn andre positive effekter av utbyggingen, opplyser NVE.