NVE foreslår vern av 40 vassdrag

I en innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) anbefaler NVE at 40 vassdrag vernes. I tillegg mener NVE at seks vassdrag som i dag ikke er vernet, bør vurderes i den pågående behandling etter naturvernloven.

Utbyggingspotensialet i vassdragene som foreslås vernet, utgjør 6 TWh (milliarder kilowattimer). I alt 76 vassdrag har vært vurdert. For seks av de 40 vassdragene som NVE foreslår vernet, er vernet begrenset til deler av vassdragene. To av de 40 vassdragene anbefales vernet etter naturvernloven. I tillegg mener NVE at seks vassdrag bør vurderes for vern etter naturvernloven. I fire vassdrag/områder som allerede er vernet, foreslår NVE at grensene justeres. NVE baserer sin innstilling på et forslag som har vært på høring hos sentrale, regionale og lokale forvaltningsmyndigheter, grunneier- og interesseorganisasjoner og aktuelle utbyggere i perioden 6. september til 15. november 2002. NVE har i innstillingen lagt vesentlig vekt på hensynet til verneverdier og urørt natur. Synspunkter som er fremkommet under høringen er også tillagt vekt. NVE har i liten grad anbefalt vern av vassdrag som ikke har utbyggingspotensial i Samlet plan. NVE anbefaler videre at det åpnes for konsesjonsbehandling av mikro- og minikraftverk i vernede vassdrag. Det vil sikre en bedre oppfølging av slike kraftverk enn i dag. -Jeg mener at innstillingen sikrer norsk vassdragsnatur på en god måte for fremtidige generasjoner. Samtidig ivaretar den mulighetene for lokal og regional næringsutvikling, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas. Han peker videre på at ved de foregående verneplanene ble det i gjennomsnitt vernet et utbyggingspotensial på ca. 9,5 TWh per plan. Suppleringen på 6 TWh må derfor sies å være omfattende. OED skal behandle innstillingen i løpet av 2003, og regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget innen utgangen av året. Du finner mer informasjon om NVEs innstilling på www.nve.no/supplering