NTP sendt til uttalelse

Handlingsprogrammet for Statens vegvesen for 2010-2013 er sendt til uttalelse til fylkeskommunene og de store bykommunene.

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 og danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene.

- Vi ønsker å ha et godt samarbeid og en god dialog med fylkeskommunene og de store bykommunene om handlingsprogrammet før vi sender våre innspill til 2010-budsjettet til Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Frist for innspill er 26. juni 2009. Hovedlinjene i handlingsprogrammet skal stadfestes 1. oktober 2009.

I NTP har regjeringen konkretisert hvilke store investeringsprosjekter som planlegges i perioden. I handlingsprogrammet er en rekke mindre investeringstiltak ytterligere konkretisert gjennom detaljerte planer for gjennomføring.

Handlingsprogrammet for 2010-2013 omfatter drift, vedlikehold og investering av alle veger som inngår i riksvegnettet fra 1.1.2010, samt hvilke prioriteringer Statens vegvesen har for å intensivere kontroll av kjøretøy og redusere ventetidene på trafikkstasjonene. Etter forvaltningsreformen er det ca 10 200 km veg og 17 ferjestrekninger.

Her finner du handlingsprogrammet