Norskog fornøyde med at KrF tar skogansvar

KrF foreslår i sitt alternative budsjett å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av skog ut av familie.

Siden 2005 har gevinst ved salg av skog blitt beskattet hvis eiendom ble solgt ut av familien, men ikke ved salg til familiemedlemmer. Dette har medført at mange eiere velger å beholde skogen i påvente av at et familiemedlem skal kjøpe, noe som bidrar til å konservere en eiendomsstruktur som er uheldig for en viktig verdiskaping.

Forslaget er derfor helt påkrevd for å få utvikling i eiendomsstrukturen i skogbruket. Dette igjen vil igjen lede til økt hogst og grunnlag for viktig videreforedling.

Av landets 130.000 skogeiere er det en massiv overvekt av små eiendommer som i liten grad leverer viktig tømmer til industrien, fordi inntekten fra skogen utgjør en uvesentlig del av familiens inntekt. Dette leder til en forvaltning av eiendommene der det i mange tilfeller verken hogges eller investeres, og er en utfordring for å utvikle en særdeles viktig verdikjede i Norge.

I dag hogges årlig bare 35 prosent av det som vokser til av skog i Norge. Svenskene hogger på sin side 80%. I Norge hogges tømmer med en førstehåndsverdi på rundt 4 milliarder kr i året, som legger grunnlaget for en samlet verdiskaping videre i verdikjeden på over 40 mrd/år og sysselsetter 30.000 nordmenn.

Norskog, en medlemsorganisasjon for skogeiere, har over lang tid arbeidet for å utvikle eiendomsstrukturen i råvareleddet for å gi et nødvendig løft av hele verdikjeden. Norskog er derfor svært fornøyd med at KrF går for dette, og håper Regjeringen støtter opp.

På denne måten kan regjeringen vise at det ligger reell vilje bak de uttalte ambisjonene for verdikjeden. Dette vil klart gi økt aktivitet på ellers passive eiendommer. Oppfatningen i Norskog er at dette må komme nå, siden Regjeringen har varslet det og tilpasningene blant potensielle selgere av skogeiendom allerede er et faktum.

- Det er slike aktive tiltak som nå må til, og ikke mikroskopiske tilpasninger, sier Benthe Løvenskiold i Norskog. Med 10-gangen i verdiskaping videre i verdikjeden vil skatteinngangen fra den økte aktiviteten langt overstige provenytapet ved bortfallet, mener hun.