Norske forskere slår alarm om miljøgifter

Norske forskere er bekymret over bruk av flammehemmende kjemikalier i produkter som vi omgås daglig, og krever at giftstoffene byttes ut så snart som mulig.

Vi er urolige for påvirkningen stoffene kan ha på balansen av hormoner som styrer stoffskiftet. Selv små forskyvninger kan være nok til å forstyrre utviklingen av sentralnervesystemet og gi skader som aldri kan repareres, sier lege Yngvar Gundersen ved Forsvarets forskningsinstitutt, Avdeling for beskyttelse, til Aftenposten. Sammen med toksikolog Trine Reistad og legene Per Vaagenes og Per Kristian Opstad påviser han faren i en artikkel i siste utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening. Flere studier viser nå at forsøksdyr som har fått tilført kjemikaliene, såkalte bromerte flammehemmere, får avvikende atferd. De blir mer urolige, har dårligere hukommelse og får symptomer som minner om ADHD hos mennesker. Selv om vi skal være forsiktige med å trekke konklusjoner fra dyr til mennesker, er det likevel all grunn til å behandle disse stoffene med ytterst stor respekt og snarlig ta i bruk alternativer, sier Gundersen. Bromerte flammehemmere er en samlebetegnelse på mer enn 350 ulike kjemiske stoffer som brukes i blant annet tekstiler, trevarer, maling, datamaskiner, fjernsynsapparater og møbler. I Norge ligger forbruket av bromerte flammehemmere på over 300 tonn i året. Kjemikaliene hoper seg opp i fettrike matvarer som fet fisk. Hos mennesker er stoffene gjenfunnet i blod, fettvev og morsmelk.