Norsk Teknologi: Endelig i gang med energieffektivisering

Norsk Teknologi er fornøyd med at Regjeringen foreslår at det skal etableres en rettighetsbasert tilskuddsordning for enøktiltak i husholdningene.

Ordningen kommer i stedet for den skattefradragsordningen som Regjeringen har lovet i sin regjeringsplattform. Regjeringen tar likevel sikte på at denne ordningen skal kunne gjøres om til en skattefradragsordning, som mest sannsynlig må notifiseres av ESA.

Forutsigbar og rettighetsbasert

Norsk Teknologi har i en årrekke pekt på utfordringene knyttet til dagens søknadsbaserte støtteordninger som forvaltes av Enova. Disse har ikke evnet å realisere det enorme enøkpotensialet som finnes i den norske boligmassen. Energieffektivisering må imidlertid være et sentralt satsingsområde, også i husholdningene, for at Norge skal imøtekomme de langsiktige energi- og klimautfordringene. Norsk Teknologi har i mange år etterlyst en ordning, som i tillegg til å være teknologi- og konkurransenøytral, også må være forutsigbar og rettighetsbasert. Det ser ut til at vi endelig får på plass en tilskuddsordning som vil kunne oppfylle disse kriteriene.

En god start

Ifølge Statsbudsjettet skal Enovas eksisterende tilskuddsordning for husholdninger gjøres rettighetsbasert og utvides med flere enøktiltak. Regjeringens budsjett viser en forventning om at utbetalt støtte til enøktiltak i husholdningene vil øke fra 100 millioner kr i 2014 til 250 millioner kr i 2015. Nivået på utbetalt støtte er med dette langt unna den ambisiøse skattefradragsordningen som Norsk Teknologi presenterte for Regjeringen i februar i samarbeid med en rekke andre nærings- og miljøorganisasjoner. Det er likevel en god start.

Positiv satsing

- Vi er langt unna der vi skal være når det gjelder å få på plass gunstige rammevilkår for energieffektivisering i Norge, men dette tiltaket markerer en ny og positiv innretning av satsingen på energieffektivisering, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi.

Må utvides

– Ordningen som kommer i 2015 vil utvilsomt måtte utvides for at dette skal kunne utløse hele volummarkedet. Det er imidlertid naturlig at denne utvidelsen forankres i et nasjonalt kvantifisert mål for energieffektivisering, som vi forventer skal legges frem i forbindelse med energimeldingen i 2015. Frem til da vil vi få på plass en struktur og innretning av støtteregimet som enkelt vil kunne utvides og skaleres opp i tråd med de politiske ambisjonene, avslutter Tore Strandskog.