Administrerende direktør Tone Tellevik i Norsk Eiendom. Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB scanpix

Norsk Eiendom krever grønnere og mer rettferdig statsbudsjett

Stortinget skal nå behandle statsbudsjettet for 2021. Norsk Eiendom mener bransjen trenger et grønnere og mer skattemessig rettferdig statsbudsjett.

Artikkelforfatteren

Tone Tellevik Dahl er administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom har på vegne av eiendomsbransjen løftet flere tematikker med partiene på Stortinget.

En stor hodebry for mange eiendomsbedrifter er treghet i kommunal saksbehandling. Vi mener kommunene må oppfordres til å få fortgang i plan- og byggesakprosessene. Staten er også et forsinkende ledd i byggesaker om dagen. Stortinget må pålegge Arbeidstilsynet s å prioritere samtykkebehandling i for å unngå dyre forsinkelser.

Grønnere

Bygg- og eiendomsbransjen er en skjult utslippskjempe. Dagens måte å beregne utslipp på reflekterer ikke det reelle fotavtrykket bransjen bidrar til gjennom materialer og transport, bygg som rives eller tilrettelegging i boliger og arbeidsplasser. Byggsektoren står for eksempel for innkjøp av 40 prosent av materialressursene.

På tross økte bevilgninger til ENOVA, har midlene til yrkesbygg gått ned med 70 mill. fra 2012 til 2016 ifølge ENOVAs årsrapport. Denne negative trenden må Stortinget snu for å sikre omstilling i hele bredden av fastlands-næringen.

Politikerne snakker også i økende grad om at vi bør unngå å rive, men da må de også snu disinsentivene. Norsk Eiendom ønsker at dokumentavgift på grunnmur og andre bærende konstruksjoner skal fjernes, for å unngå riving av bygg.

Om man skal bygge nytt, kan det være fornuftig å beholde grunnmur og andre vitale bærende konstruksjoner. På grunn av dokumentavgiften er det ikke lønnsomt å beholde deler av bygget. Samtidig vet vi at betong er en klimaversting. Det er behov for å skape insentiver for å unngå unødvendig riving.

Mer rettferdig

I motsetning til det utbredte inntrykket om eiendomsbeskatning generelt, har det vært betydelig skatteskjerpelser for næringseiendom de siste 10 årene. Vår bransje skal selvfølgelig bidra med vår andel til fellesskapet, men innretningen og formen må være rettferdig sammenliknet med andre skatteklasser.

Stortinget burde lett kunne endre avskrivningssatsen for forretningsbygg og bygg/anlegg. Satsene kunne vært satt høyere for å bedre reflektere dagens levetid på bygg. Videre burde skillet mellom forretningsbygg og bygg/anlegg fjernes, da skillet er sjablongsmessig og ikke nødvendigvis reflekterer et tydelig skille mellom bygg i den ene kontra den andre saldogruppen.

Grensen for når en saldo kan fradragsføres i sin helhet har stått stille siden 1992 er over overmoden for økning. Norsk Eiendom mener den bør økes fra dagens 15.000 til kr 50.000 eller kr 100.000.

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 i begynnelsen av oktober. Stortinget er i gang med å innhente innspill, og skal etter planen fatte endelig vedtak i løpet av november. Det er viktig at Norges største fastlandsnæring blir hørt, og at vi får et grønnere og mer rettferdig budsjett.