Adm. dir. Dag Runar Båtvik i Norgeshus.

Norgeshus tar grep om planarbeidet

Norgeshuskongressen 20. april setter morgendagens byggeprosesser på dagsorden, og er først ute med å ta i bruk Bygg21s beste praksis-veileder Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner i alle sine prosjekter.

– En god regulering er forutsetningen for et vellykket prosjekt. Vi kan ha stor nytte av Bygg21-veilederens praktiske og rasjonelle grep. Kostnadene og mulig tidstap er store. En god plan skal være god for våre kunder, men også legge til rette for effektiv bruk av våre løsninger, sier Dag Runar Båtvik, administrerende direktør i Norgeshus.

Reguleringsplanarbeid er preget av store variasjoner i praksis og kompetanse. Prosessene er ofte krevende og regelverket sammensatt – og en plan må favne mange hensyn. Både områdets brukere, utbyggers ambisjon, lokalsamfunnets ønsker om utvikling, storsamfunnets vilkår og føringer og ikke minst naboer må være ivaretatt. En reguleringsplan fordeler og omfordeler store økonomiske verdier. En god plan som lar seg realisere raskt blir derfor ofte bare en drøm.

– Som bidrag til målet om 20 prosent lavere kostnadsnivå har Bygg21 utviklet fasenormen Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

Veilederen ble levert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 19. mars i år, som en praktisk løsning på ett av de seks oppdragene KMD har gitt Bygg21.

– Vi har kommet til at regelverket er godt. Det er praksis som er utfordringen. Verdien av å bruke beste praksis er derfor veldig stor i reguleringsplanarbeidet. Kommunen og utbyggere må samles om felles mål for området. Planarbeidet bør prosjektorganiseres med effektive prosesser og klare frister. Kommune og utbygger må ha tilstrekkelig kompetanse. Byrder og kostnader må være balansert. Vi mener veilederen er blitt så god at den bør brukes av alle i alle saker. At Norgeshus er først ute er veldig hyggelig, sier Tiltnes, som gleder seg til å møte Norgeshusbedriftene.

Her finner du veilederen