Norges Bank øker renten

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp styringsrenten (foliorenten) med 0,25 prosentenheter til 3,75 prosent med virkning fra 25. januar 2007.

Ny informasjon siden Inflasjonsrapport 3/06 ble lagt fram i november peker i retning av at veksten i økonomien kan være noe høyere enn anslått. Stadig flere virksomheter opplever mangel på arbeidskraft. Det kan se ut til at lønnsveksten nå tar seg opp noe raskere enn ventet. Veksten i boligpriser og gjeld holder seg høy. Også den underliggende prisveksten har vært noe høyere enn anslått i inflasjonsrapporten og vurderes å være i et intervall fra knapt 1¼ prosent til opp mot 1¾ prosent. Risikoen for en snarlig markert avdemping i verdensøkonomien vurderes å være noe mindre enn tidligere. Pengepolitikken virker med et tidsetterslep. Selv om renten er økt vesentlig siden sommeren 2005 er den fortsatt lavere enn hva vi anser som et nøytralt nivå. Renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå, men neppe ved hvert rentemøte. Renten vil dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt. Den pengepolitiske strategien er at foliorenten bør ligge i intervallet 3¼ - 4¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Renten ble økt i november og desember. Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret. Ny informasjon taler likevel samlet for at renten økes ved dette møtet. Utsiktene fremover og risikofaktorer Analysene i Inflasjonsrapport 3/06 tilsier at renten gradvis kan settes opp mot et mer normalt nivå, men neppe ved hvert rentemøte. Det ble anslått at inflasjonen ville holde seg lav ut 2006 og inn i 2007, men at den særlig fra andre halvår 2007 og inn i 2008 ville tilta som følge av høy kapasitetsutnytting, tiltakende lønnsvekst og noe avdempet produktivitetsvekst. I rapporten ble det pekt på at fortsatt sterke vridninger i importmønsteret, sterk kronekurs og høy konkurranse innenlands kan bidra til at prisveksten blir lavere enn ventet. Det ble også pekt på at en lang periode med lav realrente kan medføre at veksten i produksjon og sysselsetting tiltar og at pris- og kostnadsveksten blir høyere enn anslått. De sterke tallene for vekst og sysselsetting kan føre til at pris- og lønnsveksten om noe kan ta seg raskere opp enn ventet. Ny informasjon siden fremleggelsen av inflasjonsrapporten kan tyde på at risikoen for at inflasjonen fremover blir vesentlig lavere enn antatt, er noe redusert.