Norges Bank øker renten med 0,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp foliorenten med 0,25 prosentenhet til 2,25 prosent med virkning fra 3. november 2005. D-lånsrenten økes tilsvarende.

Veksten i produksjonen er sterk og kan isolert sett tale for en raskere økning i renten fremover. Det ville redusere risikoen for flaskehalser i økonomien med tiltakende kostnadsvekst og fortsatt oppbygging av gjeld. På den annen side vil en forsering av renteoppgangen øke risikoen for sterkere kronekurs som kunne motvirke at inflasjonen tar seg opp mot målet på 2,5 prosent. Rentesettingen har siden i vår vært innrettet mot at renten gradvis i små og ikke hyppige skritt skal settes opp mot et mer normalt nivå. Basert på analysene i inflasjonsrapporten synes denne strategien fortsatt å gi en rimelig avveiing mellom de hensyn Norges Bank skal ivareta i pengepolitikken. Den pengepolitiske strategien i Inflasjonsrapport 3/05 er at foliorenten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent til neste inflasjonsrapport legges fram 16. mars 2006, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Anslagene i Inflasjonsrapport 3/05 er basert på en utvikling i renten som etter hovedstyrets vurdering gir en rimelig avveiing av de hensyn pengepolitikken skal ivareta. Utviklingen innebærer at renten øker gradvis i små og ikke hyppige skritt opp mot et mer normalt nivå. I analysene legges det til grunn at pengemarkedsrenten blant våre handelspartnere også øker gradvis de neste tre årene. Utviklingen i kronekursen er vanskelig å anslå. Forløpet for renten hjemme og ute kan være forenlig med at kronekursen vil holde seg om lag uendret. Med en slik utvikling i renten anslås inflasjonen målt ved KPI-JAE å kunne øke gradvis fra knappe 1½ prosent i dag til opp mot 2 prosent i begynnelsen av 2007. Det er utsikter til at inflasjonen vil øke videre og nå målet på 2½ prosent i 2008. Fortsatt lav rente vil bidra til at produksjonen også neste år trolig vil øke mer enn den langsiktige veksttakten i norsk økonomi. Produksjonsgapet, som er et mål på kapasitetsutnyttingen i økonomien, anslås å bli positivt i år og øke videre i 2006. En gradvis økning av renten mot et mer normalt nivå vil trolig etter hvert gi lavere vekst i etterspørselen etter varer og tjenester. Kapasitetsutnyttingen i økonomien kan etter hvert komme noe ned fra et høyt nivå og stabiliseres. Det vil bremse oppgangen i inflasjonen, slik at prisveksten vil stabilisere seg nær målet.