Norge med i EUs nye utdanningsprogram

Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring. Samarbeidet er verdens største på sitt område, med en samlet økonomisk ramme på nærmere sju milliarder euro for perioden 2007-13.

Den norske programkontingenten for 2007 er på 142 millioner kroner. Regjeringen har i dag behandlet st.prp. nr. 36 om Samtykke til deltakelse i program for livslang læring og foreslått at Norge skal delta i programmet. 31 europeiske land vil i første omgang inngå i samarbeidet. EUs program for livslang læring skal først og fremst bidra til økt utveksling, samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene i Europa. Programmet omfatter både allmennutdanning, yrkesopplæring, alle nivåer fra førskole til doktorgrad og viderefører og utvider eksisterende utdanningstilbud som Norge allerede deltar i (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius og Grundtvig). Det er i tillegg etablert et horisontalt program hvor bl.a. språkopplæring og IKT får en spesiell plass, og et eget program som gir støtte til studenter, forskere og institusjoner som arbeider med europeisk integrasjon (Jean Monnet-programmet). Kunnskapsminister Øystein Djupedal mener det rekordstore utdanningsprogrammet åpner store muligheter: Jeg ønsker at enda flere elever, studenter, instruktører, lærlinger og lærere skal få muligheten til å benytte seg av utdanningsmuligheter i utlandet og delta i europeisk samarbeid. Programmet for livslang læring vil åpne store muligheter for samarbeid og utveksling på tvers av Europa for hele utdannings- og opplæringssektoren. Gjennom tildeling av stipend og annen økonomisk støtte vil dette komme tusenvis av norske elever, studenter, lærere, instruktører og lærlinger til gode, sier Djupedal. De eksisterende EU-aktivitetene på utdanningsområdet ses gjennom det nye programmet under ett for å styrke målsettingen om at alle skal ha tilgang til utdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele livet. Den norske deltakelsen i EUs utdanningssamarbeid fram til i dag har hatt betydelig omfang: Flere enn 14 500 norske studenter har deltatt i utveksling, over 100 000 norske elever har deltatt i skolesamarbeid, og over 1 500 elever og lærlinger innen yrkesfag har deltatt i utveksling. På yrkesopplæringsområdet har 88 mobilitetsprosjekter fått tilsagn om over 13 millioner kroner fra Leonardo da Vinci programmet i søknadsrunden i 2006. Programmet åpner samtidig for at utenlandske elever, lærlinger, studenter, instruktører og lærere fra andre europeiske land kommer til Norge. EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Tyrkia er invitert til å delta i det nye programmet for livslang læring fra 2007. Sveits og land på Vest-Balkan kan komme med senere i programperioden.