Norge får sitt sjuende universitet

Høgskolen i Agder vil i statsråd 10. august få status som universitet med virkning fra 1. september.

- Opprettelsen av Universitetet i Agder markerer en viktig begivenhet både for Agderfylkene og for landet. Dette viser at utbyggingen av høyere utdanning i regionene kan dokumentere høy faglig kvalitet så vel innen forskning som undervisning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Lov om universiteter og høyskoler åpner for at etablerte høyere utdanningsinstitusjoner kan få status som universitet på grunnlag av en faglig vurdering. Universitetet i Stavanger og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er allerede blitt til etter slik prosedyre.

- Dette universitetet vil få en spennende fagportefølje med stor bredde og andre fagtilbud enn de tradisjonelle universitetene. Universitetet vil ha en regional orientering og dette er viktig for å skaffe kvalifiserte medarbeidere til ulike yrker, skole, teknologi og økonomi, sier Djupedal. Han understreker imidlertid de sakkyndiges anbefaling om videre faglig utvikling av grunnutdanninger, samtidig som forskerutdanningene må konsolideres og videreutvikles.

Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte deretter en sakkyndig vurdering, som i mai 2007 hadde positiv konklusjon. På grunnlag av denne fattet styret i NOKUT 19. juni vedtak om at Høgskolen i Agder tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet, slik de er nedfelt i kriteriene. Dette ligger til grunn for regjeringens vedtak.

Et hovedkriterium for universitetsstatus er at institusjonen har godkjent forskerutdanning på minst fire områder. Høgskolen i Agder har allerede fått rett til fem doktorgradsstudier: i nordisk språk og litteratur, matematikkdidaktikk, internasjonal økonomi og ledelse, mobile kommunikasjonssystemer og i fagområdet religion, etikk og samfunn.

Høgskolen i Agder har virksomhet i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Det var i 2006 registrert 8020 studenter, og det var 810 tilsatte.