Det er rådgiver Kristoffer Eide Hoen (t.v.) og direktør strategi og marked Rolf Albriktsen som står bak Veidekkes konjunkturrapport

Norge er BA-kongen i Skandinavia

Til tross for at bygg- og anleggsmarkedene skal vokse sterkere i Sverige og Danmark de nærmeste årene, er det fortsatt Norge som har de høyeste investeringene innen bygg og anlegg i Skandinavia.

I følge Veidekkes ferske konjunkturrapport peker pilene fortsatt oppover for bygg- og anleggsmarkedene i de skandinaviske landene. Høyest er vekstanslagene for Danmark. Her anslår Veidekke at den samlede veksten for bygg og anlegg blir på fem prosent i 2015 og seks prosent i 2016, men her er det å bemerke av nivået er lavt. For Sverige er prognosen på fire og tre prosent for de to nærmeste årene. I Norge ligger det an til en vekst på tre prosent for både 2015 og 2016 etter en antatt nedgang på to prosent i år.

Usikkerhetsmomenter
Positive drivkrefter for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet er økt internasjonal vekst selv om fremgangen i eurosonen går tregt med unntak av Latvia, Litauen og Spania. Men samtidig fremheves usikkerhetsmomenter som Ukraina-konflikten og faren for økte energipriser i Europa. For Sverige kan valgutfallet skape usikkerhet, og for Norge kan lavere investeringer i oljesektoren kombinert med lavere oljepris påvirke bygg og anlegg.

Sterkt norsk anleggsmarked
Likevel spår Veidekke et fortsatt knallsterkt norsk anleggsmarked hvor særlig jernbaneinvesteringer de nærmeste årene vil være en driver. Det ligger an til en vekst på seks prosent både i år og neste år. Her er det kapasitetsutfordringer knyttet til planlegging og prosjektering som eventuelt vil kunne dempe veksten.

Veidekke fremhever at mange prosjekter har en kontraktsverdi på over en milliard kroner, og at samlet sum på anbud i anleggssektoren bare de nærmeste seks månedene er på 14 milliarder.

Bra for yrkesbygg
Men også yrkesbygg er inne i en fin vekstperiode etter to gode år. Veidekke tror veksten i år blir på fem prosent og nye fire prosent i 2015. Her er det yrkesbygg for offentlig sektor som er driveren. Den årlige veksten i investeringene forventes imidlertid å avta frem mot 2017 til et nivå på to prosent.

Oppjusterer boligbyggingen
Veidekke justerer opp sitt anslag for boligbyggingen i år fra 28.000 til 30.000. Her avviker de noe fra Boligprodusentene som ligger lavere på grunn av lav egen registering av igangsetting av nye boliger i første halvår. Veidekke støtter sin oppjustering på sterke tall for registrerte byggetillatelser så langt i år kombinert med bedring i nyboligsalget.

I Sverige er det stabile forventningsindikatorer for økonomien, svak nedgang i arbeidsløsheten samt fortsatt forventninger og lav rente og BNP-veksten tar seg opp. Her ligger det an til kraftig vekst i investeringene mede bolig og anleggs som drivere.

Langsom svensk fremgang
Byggetillatelser for boliger i Sverige har økt kraftig de siste årene, og de underliggende drivkreftene for boligmarkedet er positive. Veidekke beholder sin prognose fra mars i år som tilsier at den svenske boligbyggingen når 30.000 i år. Man tror veksten vil fortsette de to neste årene med en samlet vekst på syv prosent. For yrkesbygg har det vært et oppsving for investeringene i inneværende år. Det ligger an til ytterligere vekst i de to kommende årene særlig drevet av private yrkesbygg. For den svenske anleggsvirksomheten har det vært et skikkelig oppsving i første halvår i år, og utsiktene for de nærmeste to årene er positive. Men her kan det knytte seg usikkerhet til eventuelle behov for innstramninger i offentlig sektor særlig knyttet til samferdsel.

Avventende i Danmark
I Danmark lar veksten vente på seg med lave BNP-tall i første halvår i år, mens stor optimisme hos husholdningene gir grunnlag for positive forventninger. Signaler fra markedet er også positive med eksempelvis økte boligpriser i København-regionene. Veidekke tror veksten blir sterkest innen boligsektoren de kommende årene. Anlegg vil utvikle seg svakt positivt hvor store utbygginger trekker opp. For yrkesbygg blir det også svak vekst og sterkest innenfor privat sektor.