Nordmenn går heller syke på jobb enn å være hjemme friske

Nordmenn går på jobb selv om de er syke, ifølge Manpowers siste Work Life-undersøkelse. Det er adskillig vanligere å gå på jobb til tross for at man er syk, enn å sykemelde seg uten at man er syk. Hele 70 % av de spurte sier at de gjør dette ofte eller alltid. Bare 24 % sier at de har vært hjemme uten å være syke.

Et knapt flertall på 54 % av de spurte i undersøkelse i Norge, mener at arbeidsmoralen generelt sett er god her i landet. Til sammenligning sier 78 % av svenskene at svensker vanligvis har god arbeidsmoral.

- Dette gir et nytt og interessant bilde på sykefraværsdebatten. Det er mange grunner til å bekymre seg for høyt sykefravær. Men denne undersøkelsen viser at for de fleste skal det veldig mye til før vi holder oss hjemme fra jobben. Jeg mener dette er et uttrykk for at arbeidsmoralen er temmelig god her i landet, sier konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath.

Ledere går ofte på jobb selv om man er syk

Når vi ser på hvilke yrkesgrupper som oftest går på jobb selv om man er syk, er det lederne som utmerker seg i noen grad. Men tallene viser at denne andelen er svært høy for mange yrkesgrupper. Ledere er yrkesgruppen som oftest går på jobb selv om de er syke.

86 % av arbeidstakere i lederstillinger har en høyere terskel for å være hjemme når man er syk, ifølge undersøkelsen.

At ansatte eksempelvis helse og omsorg har en betydelig lavere andel som er på jobb mens de er syke, kan ha sine naturlige forklaringer. Det kan være direkte skadelig for pasientene dersom ansatte i denne sektoren går på jobb når de er syke.

- Om det er riktig eller ei, så tror nok mange ledere at livet på arbeidsplassen er avhengig av deres tilstedeværelse for å fungere. I tillegg kan det være en del ledere som får større økonomiske konsekvenser av å være borte fra jobben, enn det som er tilfelle for de ansatte. Dette kan være forklaringer på hvorfor ledere ofte er på jobb selv om de er syke. Mest bemerkelsesverdig er det likevel at terskelen for å holde seg hjemme er så høy for alle yrkesgrupper, fortsetter Maalfrid Brath.

En av fire har vært sykmeldt uten å være syke

Totalt sett svarer en av fire i undersøkelsen at de en eller annen gang har sykemeldt seg uten å være syke. Den vanligste årsaken til at man sykemelder seg av andre grunner enn sykdom, er at man føler seg trett eller sliten. På andreplass kommer det å ta hånd om et barn eller en slektning. Bare 2 % sier de sykemelder seg fordi de skal finne på noe morsomt eller for rett og slett å unngå arbeidsoppgaver.

Kundeservice, media og kultur har det høyeste fraværet uten å være syk

Når vi studerer resultatene for hvilke yrkesgrupper som oftest holder seg hjemme uten å være syke, er det et mangfold av yrkesgrupper som utmerker seg - fra kundeservicemedarbeidere til mediefolk og bygg og anlegg. 36 % av de spurte innen kundeservice oppgir å har gjort dette. Mest uvanlig er det å være borte fra jobb selv om man er frisk blant operatører. Her er det bare 12 % av de ansatte som har gjort dette.

Mest fravær blant de unge

Kundeservice er en yrkeskategori hvor det er mange unge ansatte. Dette kan forklare hvorfor det er høyere fravær i disse yrkene. Blant 20-30-åringene er det nemlig 14 % som oppgir at de har sykemeldt seg fordi de har følt seg trette eller slitne. Bare 5 % av 60-70-åringene oppgir at de har gjort det samme. Det kan tyde på at terskelen for å holde seg hjemme er lavere for de yngste enn for de eldste. Blant 20-30-åringene oppgir 74 % at de aldri sykemelder seg uten å være syke, mens den tilsvarende andelen blant 60-70-åringene er hele 87 %.

- Det kan tyde på at det er noe mer akseptabelt å være borte fra jobben selv om man ikke er syk blant de yngste. Det er en utvikling jeg håper ikke befester seg, for det er slikt som kan være med og undergrave velferdsordningene, avslutter Maalfrid Brath.

Regionale forskjeller

Bor du på Sørlandet og jobber innen ledelse? Da er det trolig at ofte går på jobb selv om du er syk. Men det er også på Sørlandet vi finner flest som har vært hjemme uten å være syk. 78 % oppgir at de ofte eller alltid går på jobb selv om de er syke, og 28 % i samme landsdel mener at de en aller annen gang har sykemeldt seg til tross for at de egentlig var friske.

Manpower Work Life

Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som Manpower gjennomførte i september 2010 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 4573 personer svart på spørreskjemaet som vi sendte ut via e-post. Av alle som har svart i Norge, er 2256 ansatte, 1571 arbeidssøkende, 138 selvstendig næringsdrivende og 604 studerende.

Undersøkelsen er også gjennomført i Sverige og iblant foretar man sammenligninger mellom de svenske og norske resultatene. I Sverige har 8256 personer svart på spørreskjemaet. Av alle som har svart, er 3978 ansatte, 2817 arbeidssøkende, 442 selvstendig næringsdrivende og 1009 studerende.