NHO-skepsis til budsjettet

- Dette er ikke et budsjettforslag for styrket verdiskaping i Norge, sier adm. direktør i NHO, Finn Bergesen jr., om regjeringens forslag til statsbudsjett.

- En vesentlig del av skatteskjerpelsen på til sammen seks milliarder kroner må bæres av bedriftene og deres eiere. Ekstrakostnadene vil påvirke norske arbeidsplasser. Det beklager vi, sier Finn Bergesen jr. NHO-sjefen fortsetter: - NHO mener dette er feil politikk. Vi lever i en tid med internasjonal skattekonkurranse. Det er også en underlig oppfølging av Soria Moria-erklæringen, der regjeringspartiene forpliktet seg til å styrke vårt konkurranseutsatte næringsliv. - Forslaget om å redusere avskrivningssatsen for maskiner er uheldig for bedriftene. Det vil svekke deres vilje til å investere her i landet og vil gjøre Norge mindre attraktivt for investeringer utenfra. - Skjerpet dobbeltbeskatning av utbytte og økt formuesskatt på arbeidende kapital vil gjøre det vanskeligere å skaffe risikovillig kapital, ikke minst til nyskaping. At også aksjerabatten reduseres, bidrar ytterligere i negativ retning. - NHO vil advare mot den sterke veksten i kommunesektoren. Særlig i dagens arbeidsmarked er det vanskelig å se hvordan milliardbevilgningene til kommunene kan brukes uten konsekvenser for rente- og kronekurs. - Vi konstaterer at oljepengebruken er omtrent den samme som den forrige regjerings forslag, men måten oljepengene brukes på krever mer arbeidskraft og reduserer vekstevnen i økonomien.