NHO-fokus på globalisering

NHO vil at Norge utvikler en strategi for å nå ambisjonen om at Norge skal være blant verdens 10 mest konkurransedyktige land ved utgangen av 2013.

Målet står å lese i strategidokument Norge i verden som ble lansert første arbeidsdag på nyåret i forbindelse med at NHOs årskonferanse som arrangeres 4. januar, har globalisering på dagsorden. NHO-president Erling Øverland sa på en pressekonferanse at Norge er en global vinner i den internasjonale konkurransen. Vi har vært flinke til å omstille oss, og vi har hatt flaks med både oljepriser og det handelsmessige bytteforholdet. Men etter NHOs mening er det viktig nå å ta debatten om hva vi må gjøre for å opprettholde denne vinnerposisjonen slik at vi sikrer grunnlaget for velferdsstaten, fremholdt Øverland. Han etterlyste denne debatten og trodde dette kunne skyldes at statsbudsjettet gjøres opp med 300 millioner kroner i pluss samtidig som vårt pensjonsfond har gitt oss 2000 milliarder på bok. De dramatiske endringene som globaliseringen presser frem, skaper ikke forståelse i verken folket eller i regjeringskontorene for at det er behov for å handle, sa han og henviste til at det er disse holdningene NHO i sitt politikkdokument ønsker å endre. NHO lanserer en rekke verktøy for å fremme en utvikling som skal sikre Norge internasjonale konkurransedyktige rammevilkår i en globalisert verden. NHO ønsker at Norge, med Danmark som forbilde, skal etablere et globaliseringsråd med statsministeren som leder. Dette skal sikre at politikerne tar inn over seg utfordringen fra globaliseringen for Norge og norsk næringsliv samtidig som regjeringen skal være i stand til å handle koordinert. Videre foreslår NHO at det opprettes et konkurransedepartement gjennom en sammenslåing av flere departementer. Hensikten er å få utnyttet til fulle alle fortrinn og ressurser ved å gjøre næringspolitikken sektorovergripende. For å fremme prioriterte områder som forskning og kompetanseheving, krafttak for samferdsel samt vekstfremmende skatte- og avgiftsreduksjoner, foreslår NHO at det opprettes et verdiskapningsfond. Her skal avkastningen øremerkes vekstfremmende investeringer og skattereduksjoner i de årlige budsjettene. Og endelig lanserer NHO forslag til en samarbeidskommisjon som skal medvirke til en ny dialog om hvordan offentlig sektor og næringslivet i fellesskap kan utvikle gode og rasjonelle styringssystemer. En hovedoppgave vil være å etablere et nytt samarbeidsklima for hvordan kommunesektoren kan videreutvikles og effektiviseres.