NFF trenger hjelp

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) inviterer nå bergbransjen til å komme med forsalg til temaer som ønskes utredet av foreningens Utviklingskomité.

NFF har sendt ut en henvendelse til bransjeorganisasjoner og øvrige aktører, der de ber om innspill til Utviklingskomiteens fremtidige utviklingsoppgaver.

Utviklingskomiteen har til hensikt å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med, og til nytte for hele bransjen.

NFFs prosjektarbeid er faglig rettet og uavhengig av partsinteresser.

Prosjektresultatene formidles gjennom NFFs Håndbøker eller Tekniske rapporter. For hvert prosjekt oppnevnes en egen komité.

Utviklingskomiteens leder Jan Eirik Henning ønsker at aktuelle temaer meldes inn til han innen 1. oktober.

Utviklingskomiteen har følgende pågående utviklingsprosjekter som forventes å bli ferdigstilt i 2013 og 1. halvår 2014:

- Sikrings- og brytningsmetoder for gruvedrift.

- Retningslinjer for bruk av den nye støyforskriften, T1442.

- Retningslinjer for bruk av Eurocode 7, Geoteknisk prosjektering.

- Oppdatering av eksisterende NFF- rapport nr 03, Arbeidsmiljø under jord.

- Utarbeide teknisk rapport om status og fremtidig bruk av TBM.

- Miljøregnskap ved tunnelbygging.