Naturvernere ut mot Statoils gasskraftplaner

Statoil søker om konsesjon for et kraftvarmeverk på Mongstad i Hordaland. Naturvernforbundet reagerer sterkt.

Det dreier seg om et gasskraftverk som vil slippe ut 900.00 tonn CO2 i året, nesten like mye som anlegget Naturkraft vil bygge på Kårstø. Eller like mye som utslipp fra 250.000 biler, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, til NTB. Han håper politikerne vil si nei til bygging av verket både på Mongstad og Kårstø, og viser til at Norge ligger langt unna å nå sine klimaforpliktelser. God søknad Prosessindustriens Landsforening (PIL) mener på sin side at gasskraftverket vil øke muligheten for at Kyotoavtalen blir oppfylt. PIL anbefaler myndighetene å imøtekomme Statoils søknad. Søknaden fra Statoil om et kraft-/varmeverk er et godt bidrag til en mer effektiv energiutnyttelse i Norge, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Prosessindustriens Landsforening (PIL). Varme og elektrisitet Statoil varsler at de vil sende sin konsesjonssøknad fredag. Verket på Mongstad skal drives av gass og produsere både varme og elektrisitet. Det skal forsyne oljeraffineriet på Mongstad med varme og Troll-feltet med elektrisitet. Det skal drives av gass fra Troll-feltet levert i rør fra Kollsnes, samt overskuddsgass fra Mongstad-raffineriet. Det er ett år siden Statoil lanserte sine planer om et kraftvarmeverk på Mongstad-raffineriet. Vi er fortsatt inne i prosessen med å videreutvikle prosjektet slik at vi får et godt grunnlag for å fatte en endelig investeringsbeslutning neste år. Å søke om konsesjon og utslippstillatelse er en del av det pågående arbeidet, sier Einar Strømsvåg, direktør for Foredling i Statoil. Statoil sender nå en revidert søknad til Statens forurensningstilsyn (SFT) om fornyet utslippstillatelse for Mongstad inklusive det nye verket. Fire milliarder Statoil opplyser at anlegget vil kunne bli ferdigstilt rundt årsskiftet 2008-2009. Foreløpig investeringsanslag for prosjektet er om lag 4 milliarder kroner. Prosjektet utvikles som ledd i å styrke, videreutvikle og forbedre energieffektiviteten på Mongstad, samt sikre en langsiktig elektrisitetsforsyning til Troll-feltet som har et økende kraftbehov i årene framover, heter det i en pressemelding. Dersom prosjektet realiseres, blir Elsam heleier av kraftvarmeverket og skal stå for byggingen. Elsam er Danmarks største produsent av elektrisitet og varme. Statoil skal ha ansvaret for ombyggingen av raffineriet og legging av gassrørledningen fra Kollsnes til Mongstad. Kraftvarmeverket skal produsere varme tilsvarende 350 megawatt (MW). Elektrisitetsproduksjonen blir om lag 280 MW, som gir om lag 2,2 terawatt-time (TWh) elektrisk kraft per år.