Illustrasjonsfoto

Nasjonalt løft for sykehusbygging

Med styrevedtak i Helse Vest 23. oktober har alle regionale helseforetak sluttet seg til planene for Sykehusbygg HF. Det nye foretaket er dermed formeldt stiftet for å «drive framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge.»

- Gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kunnskapsoverføring skal Sykehusbygg HF være en ressursleverandør for sykehuseiere og helsesektoren for øvrig, heter det i vedtektene til det nye foretaket.

Her går det også fram at oppdraget for Sykehusbygg HF er å utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, skriver Helsebygg Midt-Norge på sine nettsider. Foretaket skal også levere eiendomstjenester som gir felles gevinster for helsesektoren. Dette omfatter:

Kunnskap og metodikk

Sykehusbygg utvikler og forvalter kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging.

Kompetanse i alle faser

Sykehusbygg tilbyr personell med spisskompetanse for alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom.

Prosjektledelse og rådgiving

Sykehusbygg sørger for prosjektledelse og rådgiving til byggeprosjekter.

Øvrige tjenester – som hører naturlig hører inn under Sykehusbyggs formål.

Oppsummert skal Sykehusbygg:

… legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

… sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.

… være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, samt parter som inngår i et sameie med disse. Sykehusbygg leverer ikke tjenester til andre.