NAL tapte i KOFA

Norske arkitekters landsforbund (NAL) fikk ikke medhold i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) om at Ringerike kirkelige fellesråd hadde brutt regelverket i forbindelse med arkitektkonkurransen om ny Hønefoss kirke.

Ringerike kirkelige fellesråd gjennomførte en plan- og designkonkurranse for ny kirke i Hønefoss. I forbindelse med konkurransen ble et av jurymedlemmene skiftet ut i løpet av prosessen. NAL reagerte på dette siden det nye jurymedlemmet tidligere hadde sittet i en annen jury hvor et prosjekt fra LINK arkitektur – som også vant Hønefoss kirke – satt. De mener jurymedlemmet må ha forstått og kjent igjen LINK arkitekturs prosjekt i den lukkede og anonyme konkurransen, og at vedkommende dermed var inhabil.

Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å bytte ut et jurymedlem, uten å varsle deltakerne i konkurransen. Klagenemnda fant videre at innklagede ikke hadde brutt reglene om anonymitet og habilitet.

KOFA konkluderer med at et jurymedlem ikke er inhabil selv om vedkommende har sittet i tidligere juryer hvor en eller flere av de samme tilbyderne har deltatt. Vedkommende er heller ikke inhabil selv om samme arkitekt vinner på nytt. Det samme gjelder selv om jurymedlemmet har kjennskap til arkitekten gjennom tidligere prosjekter hvor de har representert ulike interesser i prosjektet. KOFA vurderer dette som en helt ordinær situasjon.

De fastslår også at kravet om anonymitet er fullt ivaretatt når konkurranseforslaget leveres oppdragsgiver anonymt. Det er ingen plikt for oppdragsgiver til å forsikre seg om at jurymedlemmene ikke kan gjenkjenne hvem som står bak et prosjekt. En slik plikt vil heller ikke kunne praktiseres idet arkitektfirma kan ha særtrekk ved sine arbeider som medfører at det vil være vanskelig å unngå at jurymedlemmene kan gjenkjenne arbeidene.

Det var LINK arkitektur som vant konkurransen, og de er naturligvis fornøyd med at det ikke ble funnet noe brudd på regelverket.

- Dette viser at NAL har misforstått bestemmelsene om inhabilitet slik de fremkommer i forvaltningsloven. Foreningen gikk sterkt ut i pressen både mot enkeltperson i juryen og mot LINK, jeg er lettet og glad for at KOFA støtter vårt syn. Habilitet er et viktig tema og det er viktig for oss at NALs syn møter så kraftig motbør i KOFA og at det blir orientert i bransjen om NAL forfekter et syn som ikke er riktig, sier administrerende direktør Siri Legernes i LINK arkitektur til Byggeindustrien.

- For NAL, AiN og hele arkitektmiljøet er det nyttig å få denne type anskaffelsesspørsmål avklaret av KOFA som øverste autoritative organ, sier konkurranseleder Per Rygh i NAL i en uttalelse.

– Avgjørelsen er imidlertid noe forbausende, og viser en langt mer liberal holdning til spørsmålet om habilitet og anonymitetshåndtering enn hva vi er vant til å legge til grunn. Kjernespørsmålet blir: Hvordan skal man kunne avdekke evt. inhabilitet ved endringer i juryens sammensetning, dersom man ikke blir orientert om slikt skifte, spør han seg.