NAL lanserer BYLIVsenteret

Norske arkitekters landsforbund (NAL) etablerer Bylivsenteret fordi de ser et økende behov for en nasjonal aktør som på en effektiv måte kan bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.

Mange små og mellomstore steder sliter med døende sentrumsområder og et næringsliv som i økende grad flyttes ut til bilbaserte områder i utkanten. Kommunene har de senere tiårene inntatt en relativt tilbaketrukket rolle og overlater mye av planleggingen til private utbyggere. I tillegg mangler politikerne ofte kunnskap om hvordan de kan motvirke dagens utvikling. Derfor vedtok Stortinget å bevilge to millioner til NAL for å etablere et senter for bærekraftig by- og tettstedutvikling.

– Dersom man skal snu dagens utvikling er det behov for å redefinere kommunens rolle i byutviklingen. Kommunen må bli en aktør på langt flere områder enn i dag. Dette krever endringer i så vel tankemønster som handlingsmønster, og kommer ikke av seg selv. De stedene som lykkes preges av politisk vilje, gode og realistiske visjoner, og et reelt samspill med befolkning og næringsliv, uttaler Øystein Bull-Hansen, tidligere sjefarkitekt i Drammen kommune og nå fagansvarlig i Bylivsenteret i en pressemelding.

Gjennom forbildeprogrammene Framtidens byer og Framtidens bygder har NAL bygget opp betydelige kunnskap og erfaring med bærekraftig stedsutvikling.

– Med etableringen av senteret vil vi bidra til at alle kommuner kan få tilgang på denne kunnskapen, sier Alf Waage, prosjektleder for Bylivsenteret.

Senterets viktigste funksjon er å tilby faglige råd og veiledning til kommuner, arkitekter og andre fagfolk. Senteret skal kunne være et redskap for fylkeskommuner og det øvrige at statlige virkemiddelapparat, og kunne fungere som en strategisk rådgiver for kommuner som ønsker bistand i sitt arbeid. I tillegg til rådgivning og formidling av kunnskap, tilbyr senteret deltakelse i nettverk, kurs, konferanser og studieturer.