Vindpark på Kvenndalsfjellet sett fra Linesøya (illustrasjon).

Nærmere investering på sju milliarder kroner

Vindkraftinvesteringer på sju milliarder kroner på Fosen er et skritt nærmere realisering gjennom etableringen av Fosen Vind AS.

Det nye selskapet eies av Agder Energi, NTE, Statkraft og TrønderEnergi, og skal eie tre store, planlagte vindparker. Utviklingsarbeidet pågår for fullt, og investeringsbeslutning er planlagt i første halvår av 2015, forutsatt lønnsomhet i prosjektene.

De fire kraftselskapene som står bak Fosen Vind offentliggjorde i mars planene om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan. Den totale produksjonen av fornybar energi fra de tre parkene tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 100.000 husstander. Mens selve prosjektutviklingsarbeidet har pågått for fullt, har selskapene fått alle formaliteter på plass for etableringen av selskapet.

Som daglig leder i Fosen Vind er Kristian Aa tilsatt, og selskapet vil dele lokaler med Statkraft i Trondheim. Statkraft eier 50,1 prosent, Agder Energi 20,9 prosent og de trønderske kraftselskapene NTE og TrønderEnergi eier 14,5 prosent hver av selskapet. Statkraft er ansvarlig for utvikling, utbygging og drift av vindparkene på vegne av Fosen Vind.

Investeringsbeslutning i 2015 forutsetter lønnsomhet
- Utbyggingen på Fosen er ett av de største industriprosjektene noen gang i Trøndelag og kan bli det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på mange år, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold. Utbyggingsplanene forutsetter ferdigstillelse innen utløpet av 2020, for at prosjektene skal omfattes av det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Samlet investeringsbehov for de tre vindparkene er om lag 7 milliarder kroner. Selskapet vil legge til rette for en ekstern egenkapitalinnhenting i forkant av investeringsbeslutningen, som er planlagt i løpet av første halvår 2015.

- Før eierne kan fatte investeringsbeslutning må lønnsomheten i prosjektene slås fast, og innhentingen av ekstern egenkapital i Fosen Vind være gjennomført, sier konsernsjef i NTE Christian Stav. Hittil har ulike avskrivningsregler i Norge og Sverige favorisert prosjekter i Sverige, hvor det er investert betydelig mer i nye vindkraftprosjekter enn i Norge. Eierne av Fosen Vind mener derfor de norske avskrivningsreglene må harmoniseres med de svenske. Like vilkår vil øke sannsynligheten for investeringer i Norge innenfor elsertifikatmarkedet.

Full framdrift for Fosen-prosjektene
Vindparkene og kraftlinjene i Trøndelag er gjensidig avhengige av hverandre for å kunne realiseres, og tiden er knapp. Prosjektutviklingen har derfor gått for fullt siden samarbeidet mellom eierne ble innledet tidligere i år. Vindkraftaktørene og Statnett er allerede i dialog med hverandre for å sikre koordinert framdrift, og i sommer ble det sendt ut forespørsel om tilbud på vindturbiner på til sammen 600 MW. Dette er den største kostnaden og mest omfattende kontrakten i prosjektene, og en viktig milepæl i arbeidet fram mot en mulig investeringsbeslutning neste år.

De to allerede eksisterende vindkraftselskapene som har konsesjonene på Fosen, Sarepta Energi og SAE Vind, fortsetter utviklingen av de øvrige parkene. Det betyr at Sarepta Energi, som eies av TrønderEnergi og NTE i fellesskap, skal arbeide videre med Ytre Vikna 2, Harbaksfjellet, Sørmarkfjellet og Frøya. SAE Vind, eid av Agder Energi og Statkraft, viderefører arbeidet med utvikling av Svarthammaren og Geitfjellet i Snillfjord og utvidelsen av Hitra vindpark.