Næringslivet skal bidra mer til forskningen

Næringslivet skal bidra mer til forskningen og det skal satses på realfag og teknologi. Stortingets og regjeringens ambisiøse mål er å gjøre Norge til en ledende forskningsnasjon.

Regjeringens forskningsmelding vil få tilslutning på alle viktige punkter når den behandles i Stortinget, viser innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen. Flertallet ber regjeringen legge fram forslag til en ny bioteknologilov tidlig i den neste stortingsperioden. Ap, SV og Frp viser til at det er viktig å delta i stamcelleforskning. Regjeringspartiene sier i innstillingen at dette bør reguleres i egen lovgiving. Komitéflertallet understreker sterkt behovet for å øke offentlige midler til forskning slik at dette igjen kan utløse økt privat innsats. Med nye virkemidler overfor bedriftene, skal disse bli stimulert til å drive forskning, sier saksordfører Søren Fredrik Voie til NTB. Et forslag er at gaver til grunnforskning på minst 5 millioner kroner fra bedrifter eller privatpersoner skal utløse en offentlig gaveforsterkning på 25 prosent av beløpet. 3 prosent av BNP Regjeringen får flertall for forslaget om at den samlede forskningsinnsatsen skal økes til 3 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2010. Av dette skal 1 prosent komme fra det offentlige, resten fra det private næringsliv. Kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning skal økes fra 36 til 50 milliarder kroner fra januar 2006. Bevilgningene over statsbudsjettet vil få en realvekst på 3,8 milliarder kroner fram til 2010. Små ambisjoner Lederen i utdannings- og forskningskomiteen, Rolf Reikvam (SV), er ikke sikker på om regjeringen klarer å nå sitt mål. Målet fra den forrige forskningsmeldingen om at bevilgningene skulle være på nivå med gjennomsnittet i OECD, 2,3 prosent i år, er ikke nådd. I dag utgjør forskningsbevilgningene 1,75 prosent av BNP. Han mener regjeringens melding er for lite forpliktende. Det er små ambisjoner på egne vegne og store forhåpninger til næringslivet. Det offentlige bør satse på å bygge tunge forskningsmiljøer og styre forskningsmidlene, og ikke overlate det meste til den frie konkurranse, sier Reikvam til NTB.