Planleggingsleder Bjørn Nyquist sammen med assisterende planleggingsleder Torkild Åkerset. på befaring. De er glade for å nå kunne sette fullt trøkk på reguleringsplanarbeidet på E18 Ramstadsletta - Slependen. Foto: Statens vegvesen.

Nå starter planleggingen av E18 Ramstadsletta - Slependen

Statens vegvesen og rådgiver Norconsult setter nå fullt trøkk på arbeidet med reguleringsplan for strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen, som er andre etappe av E18 Vestkorridoren.

En måned har gått siden kontrakten om reguleringsplanlegging på strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen ble signert av Vegvesenet og Norconsult. Sist uke var det oppstartsmøte med samhandling på Sundvollen for prosjektet, og i går var det befaring før planarbeidet settes i gang, skriver Statens vegvesen i en melding.

Mange utfordringer på strekningen i dag

Strekningen Ramstadsletta - Slependen er rundt fem kilometer lang. På denne strekningen skal det lages ny hovedveg (E18), lokalveg, bussløsning, samt tilbud til syklister. Strekningen mellom Ramstadsletta og Slependen har i dag store forsinkelser både i morgen- og ettermiddagsrushet. Det er også store utfordringer med støy og luftforurensning og mange ulykker. I tillegg er dagens E18 en barriere både for ferdsel på tvers for myke trafikanter og et hinder for mulighetene for å utvikle Sandvika mot sjøen, skriver Statens vegvesen i meldingen.

Reguleres for bussløsning og høystandard sykkelveg

En stor del av den framtidige E18-strekningen (3,6 km) vil gå i tunnel under Sandvika. Samtidig med tunnel forbi Sandvika skal det bygges nytt kryss ved Slependen for tilknytting mellom ny og gammel E18 og lokalvegsystemet. Under Sandvika vil E18 og E16 bli knyttet sammen med et planskilt kryss. Vegen vil få tre gjennomgående felt i begge retninger.

– Reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i vedtatte kommunedelplaner fra Bærum og Asker. Det innebærer at dagens E18 blir tilførselsveg mot Sandvika i begge retninger. Tanken er at dagens motorvegbru forbi Sandvika vil bli revet, og at det anlegges ny lokalveg, forteller Bjørn Nyquist, Vegvesenets planleggingsleder for prosjektet.

Glad for å være i gang

Med oppstarten på reguleringsplanarbeidet settes sluttstrek for usikkerhet rundt oppstartsmulighet og -tidspunkt som har satt sitt preg på prosjektet fram til nå. Planleggingsleder Nyquist er derfor svært fornøyd med å kunne sette full trøkk på planarbeidet.

– Dette prosjektet er viktig, ikke bare for trafikken på E18, men kanskje vel så mye for mulighetene for byutvikling for Sandvika. Det er også viktig for å få til gode løsninger for sykkel og kollektiv. Så vi er veldig glade for endelig å være i gang med dette. Vi vet også at Norconsult ivrer etter å komme i gang med selve gjennomføringen av oppdraget, sier Nyquist.

Reguleringsplanen for strekningen E18 Ramstadsletta - Slependen skal etter planen vedtas i løpet av 2023.