Mulig ny havn i Kirkenes

- Vi anbefaler Høybukta vest-området som det beste alternativet for en eventuell ny havn i Kirkenes. Samtidig understreker vi at havneutbyggingen må finansieres av lokale myndigheter i samarbeid med private aktører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Lokale interesser må vektlegges ved valg av lokaliseringsalternativ. Statens bidrag til ny havn vil være begrenset til investeringsmidler til en eventuell ny adkomstvei, som er betinget av at ny havn kommer på plass.

Solvik-Olsen påpeker at i den grad staten skal vurdere mer kostnadskrevende alternativer for adkomstvei av hensyn til særskilte næringsinteresser, vil det forutsettes lokale bidrag til denne veiutbyggingen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sammen med Kystverket, Avinor og Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportinfrastruktur i Kirkenes-området (KVU Kirkenes). Utredningen beskriver mulige strategier for lokalisering av stamnetthavn i Kirkenes med nødvendig veitilknytning. Statens vegvesen har stått for alminnelig lokal høring av KVU-en, og den har vært til ekstern kvalitetssikring KS1.

- Dette er en komplisert sak som også handler om næringsutvikling, Forsvarets behov og reindriftsnæringen, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har gjennomført administrative konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, samt hatt møter med Sør-Varanger kommune og næringsinteresser. Samferdselsdepartementet har også gjennomført politiske konsultasjoner med Sametinget.

Samferdselsdepartementet vil videreføre konsultasjonene med Sametinget og berørte reinbeitedistrikter når saken har kommet lengre med hensyn til planlegging.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen er glad for at regjeringen har tatt en beslutning som legger til rette for satsing på en ny storhavn i Kirkenes.

- I Høybukta vest-området er det potensial for å utvikle en stamnett-terminal med mange funksjoner for flere tiår framover. Dette betyr at Kirkenes kan bli et knutepunkt for lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet, for transport mellom Europa og Asia og for effektiv næringstransport for mineral- og sjømatindustrien i nord, sier  Torbjørn Naimak.

Han understreker at dette forutsetter et bredt samarbeid mellom næringsaktører, Sør-Varanger kommune og staten, og at finansiering av en så stor satsing i Kirkenes vil være en utfordring.

- Derfor er det viktig at regjeringen nå har gitt føringer for videre planlegging og slått fast at Høybukta vest er statens prefererte lokaliseringsalternativ. Dette har vært en lang prosess, med mange synspunkter og ulike interesser. Nå har vi fått et godt grunnlag for å jobbe videre med en felles løsning som kan styrke både Kirkenes og hele Barentsregionen, sier Naimak.

Les mer her:

Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU E6 Høybuktmoen-Kirkenes

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes