Modulvogntogordningen blir permanent

- Vi holder det vi lovet i Sundvolden-erklæringen og gjør nå modulvogntogordningen permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å gjennomføre den nødvending forskriftsendringen for å få en permanent ordning på plass. Forskriftsendringen skal tre i kraft 15. september 2014.

- Jeg er glad for at vi nå får dette på plass. Endringen vil medføre reduserte transportkostnader for næringslivet og vil være et godt miljøtiltak siden man trenger færre trailere for å transportere et gitt volum varer. Det vil bedre konkurransesituasjonen for bransjen og gi dem mer forutsigbare rammebetingelser, sier samferdselsministeren.

Det tidligere kravet om at en tilknytningsstrekning ikke kan være lenger enn 17 kilometer er nå opphevet. Vurderingen skal nå kun knyttes til om vegen er egnet for modulvogntog.

- Når jeg har reist rundt og møtt skognæringen er dette regelverket noe de fleste tar opp med meg. Regjeringen følger opp, og bedrer vilkårene til en næring som lever i en tøff internasjonal konkurranse. Å fjerne 17-kilometersgrensen vil styrke konkurransekraften i norsk skogindustri, og være et godt bidrag for å sikre arbeidsplasser, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Søknadsprosess for godkjenning av modulvogntogstrekninger

Det er Statens vegvesen som fortsatt skal behandle søknader om hvilke strekninger som skal godkjennes og eventuelt åpnes for modulvogntog. Informasjon om hvilke strekninger det er tillatt å kjøre med modulvogntog på, finnes på Vegdirektoratets hjemmesider.

Videreutvikling av modulvogntogordningen

Samferdselsdepartementet har også gitt Vegdirektoratet i oppdrag å videreutvikle den permanente ordningen med næringen og NHO Logistikk og Transport. Sentrale temaer her vil være:

utvikling av kriterier for vurdering av om en veg er egnet for modulvogntog eller eiom strekningsnettet for modulvogntog skal samordnes med strekningsnettet for tømmervogntog

Vegdirektoratet har påbegynt dette arbeid. Nye kriterier vil bli fastsatt før jul i år. Nye strekninger vil bli vurdert etter disse kriteriene.

- Veldig positivt

Adm. dir. Heidi F. Kielland i Treindustriener meget godt fornøyd med beslutningen om å gjøre modulvogntogordningen permanent.

– Dette er veldig positivt for trebransjen, og vil gi bedre rammevilkår for nye investeringer, sier Kielland til Byggeindustrien.

Men hun er opptatt av at samferdselsministeren må presse på Statens vegvesen for å gjøre de nødvendige grep rundt det å åpne viktige veistrekinger til å takle vogntogene.

– Det er helt nødvending for Solvik Olsen å ha trykk på Statens vegvesen for å åpne strekninger om modulvogntogordningen skal ha god effekt, sier hun.