Moderne og velegnet flerbruksbygg i Horten

I desember 2006 ga forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sitt samtykke til en oppgradering av Hangar A i Horten, slik at det maritime tekniske verkstedet i Horten (FLO/TV MAR) kan flytte inn.

Dermed vil tre lokale forsvarsavdelinger bli samlokalisert i moderne og hensiktsmessige lokaler. - Jeg er glad for at vi nå har fått til en løsning på Karljohansvern som totalt sett synes å være svært god, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen. Velegnet flerbruksbygg Hangar A ble bygd om og oppgradert på slutten av 1990-tallet for å huse Sjøforsvarets distriktskommando. Da distriktskommandoen flyttet ut, ble hangaren overført Forsvarsbygg/Skifte Eiendom (FB/SE) for salg. Denne prosessen ble imidlertid stoppet da man så muligheten for at flere av Forsvarets avdelinger i Horten kunne bruke bygningen. Den lokale prosjektgruppen kom frem til at Hangar A er et velegnet flerbruksbygg for samlokalisering av flere militære avdelinger på Karljohansvern. De driftsmessige gevinstene ved å satse på et nytt og moderne bygg er betydelige for Forsvarets nåværende avdelinger i Horten. Sammenflytting av de tre avdelingene til Hangar A vil gi både arealbesparelser og reduksjon i driftsutgifter. I tillegg vil en slik samlokalisering innebære muligheter for felles kantine, vakt, post og resepsjon. Behov for nye lokaler Det er to avdelinger under Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), FLO/TV MAR og FLO/IKT, og en lokal avdeling av Forsvarsbygg som flytter sammen. Avdelingene holder i dag til i lokaler som har behov for å oppgraderes slik at de tilfredsstiller dagens krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), eller behov for dimensjonering i forhold til virksomheten. På denne bakgrunnen tok FLO/TV MAR, i samarbeid med Forsvarsbygg, et lokalt initiativ og igangsatte et utredningsarbeid for å se på mulighetene for flytting til Hangar A. Oppgraderingsbehov Det vil imidlertid være behov for tilpasning og oppgradering hvis Hangar A skal fungere tilfredsstillende som fellesbygg. Behovet for tilpasning av bygningen er særlig knyttet til verkstedvirksomheten. Lokalene må bygges om i henhold til reglene for HMS, nytt kranutstyr må på plass, og det må bygges nye betongfundamenter. God løsning Både de involverte avdelingene og forsvarsministeren mener dette blir en meget god løsning for alle parter. Med tre forsvarsvirksomheter på plass, vil den gamle flyhangaren huse mellom 50 og 60 arbeidsplasser.