Miljøvernministeren vil innføre midlertidig vern av Oslomarka

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil innføre midlertidig vern av Oslomarka i forbindelse med arbeidet med å lage en egen lov for vern av marka.

- Det er nødvendig for å hindre ytterligere press på markagrensa mens lovarbeidet pågår. Et slikt vern vil sikre Oslomarka mot utbygging, sier Bjørnøy. Den midlertidige markagrensa skal vedtas gjennom rikspolitiske bestemmelser etter plan- og bygningsloven. Utkast til slike bestemmelser vil bli sendt på høring før de kan vedtas. Den midlertidige grensen vil bli fastsatt med utgangspunkt i de kommuneplaner som nå gjelder for området. Det tas sikte på at det midlertidige vernet vil bli gjort gjeldende fra sommeren 2007. Regjeringen vedtok i juni 2006 at det skal utarbeides en egen lov for vern av Oslomarka. Markaloven vil gi hjemmel for å fastsette endelig markagrense. Den endelige markagrensa kan avvike noe fra den midlertidige grensen. Endelig markagrense vil bli fastsatt i dialog med berørte kommuner. - Hovedutfordringen i Oslomarka er å sikre grensene i et langsiktig perspektiv og unngå utbygging som vil redusere dagens tilgjengelige markaområde. Den nye loven skal sikre naturmiljøet og almennhetens behov for og adgang til friluftsliv i marka, noe som bestemmelsene i dag ikke ivaretar godt nok, sier Bjørnøy. Oslomarka, som ligger i fem fylker og 19 kommuner, stiller særlige krav til samordning. Markagrensa ble trukket av Miljøverndepartementet i 1986. Miljøverndepartementet arrangerer tirsdag det første seminaret i forbindelse med arbeidet med utarbeidelsen av markaloven. Markaloven kan tidligst vedtas våren 2008.