Miljøtiltak i Forsvaret

Regjeringen planlegger å bruke 93 millioner kroner i perioden 2009-2013 til miljøopprydding av 14 skyte- og øvingsfelt, spredd over store deler av landet.

Regjeringen vil også bidra til opprydding av grunn og sedimenter ved Marvika orlogsstasjon. Denne ble tatt ut av Forsvarets bruk i 2000 og solgt til Kristiansand kommune i 2004. Forsvaret har hatt verksteder og båtslipper i Marvika, som har forårsaket forurensning av grunn og sedimenter. Regjeringen vil sette av 20 millioner kroner til opprydding, og tar sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2009.

- Forsvaret skal ha kontinuerlig fokus på miljø, og  alle de områder Forsvaret forlater skal ha en tilfredsstillende miljøstandard, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.