Miljøhensyn i skogen

Nye regler fra årsskiftet gir bedre muligheter for å ta miljøhensyn i skogbruket.

Miljøtiltak som omfattes av skogfondordningen utvides nå betydelig slik at det også omfatter miljøhensyn knyttet til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv, overalt der det blir drevet skogbruk. Fra årsskiftet trer også i kraft reviderte forskrifter for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. - Med dette styrkes de økonomiske virkemidlene som støtter opp om en aktiv miljøprofil i skogbruket, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Skognæringen, miljøorganisasjonene og fagbevegelsen kom i fjor høst til enighet om reviderte Levende Skog-standarder for et bærekraftig norsk skogbruk. - I sum legger dette grunnlag for et enda mer miljørettet skogbruk, sier Riis-Johansen. Skogfond Fra årsskiftet trer nytt regelverk i kraft for skogfondsordningen. Dette er en tvungen avsetning som skal sikre at skogeierne investerer i et bærekraftig skogbruk. For investeringer i visse skogbruksformål gis i tillegg en skattegevinst. Blant disse formålene er ulike miljøhensyn. Tidligere kunne skogfondsmidler bare brukes til miljøvirksomhet i form av alternative avvirkningsfremmende tiltak i et vernet skogområde hvor det er fastsatt restriktive forskrifter for bygging av skogsveger. Nå utvides dette formålet betydelig slik at det omfatter miljøhensyn knyttet til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv, overalt der det blir drevet skogbruk. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Fra årsskiftet trer også i kraft reviderte forskrifter for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Gjennom denne ordningen kan kommunene gi tilskudd til miljøtiltak Disse tilskuddene kan også i noen grad innebære kompensasjon for tapte inntekter ved ikke-hogst. Miljøregistrering i skog Gjennom miljøregistreringene knyttet til skogbruksplanleggingen er det nå gjennomført registrering av biologisk viktige forekomster og verdier på mellom 20 og 30 millioner dekar skog. Registreringene gjennomføres først og fremst i de deler av skogområdet der det er aktuelt å gjennomføre hogst eller andre skogbrukstiltak.