Milepel for næringen

Innovasjon Norge, Forsvarsbygg og Norsk Byggtjeneste AS undertegnet i dag en offentlig utviklingskontrakt (OFU-kontrakt) som skal muliggjøre sømløs informasjonslogistikk og effektiv e-handel i bygg- og anleggsbransjen. 

De involverte aktørene beskriver løsningen som en forutsetning for en vellykket utvikling av buildingSMART i Norge.

Utviklingsprosjektet på nærmere 15 millioner kroner er rettet mot Forsvarsbygg som kunde. Det skal utvikles en kommersiell kommunikasjonsplattform som binder sammen ulike bransjedatabaser (bygg, elektro, VVS) for å forbedre og forenkle informasjonslogistikken for hele byggenæringen. Løsningen baseres på åpne buildingSMART standarder.

Prosjektet støttes av Innovasjon Norge med 4,3 millioner kroner. I tillegg til Norsk Byggtjeneste er Elektroforeningen og Norske Rørgrossisters Forening med som likeverdige partnere.

- Som stor statlig eiendomsaktør skal Forsvarsbygg være en pådriver for utviklingen av buildingSMART-teknologien i en bransje som trenger modernisering og effektivitetsøkning. Å utvikle en e-handlingsløsning som tilrettelegger for den digitale utviklingen av alle prosessene knyttet til bygging, drift og utvikling av eiendommer, er derfor et langt steg i riktig retning, sier adm. direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen.

- Dette er en viktig milepel for byggenæringen der flere bransjer går sammen for effektivisere planlegging, bygging og drift. Vi setter pris på rask og inspirerende dialog med både Innovasjon Norge og Forsvarsbygg, sier Halvard Gavelstad, adm. direktør i Norsk Byggtjeneste.

Målet med utviklingsavtalen er å utvikle en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for Forsvarsbygg å etablere en e-handelsportal som håndterer de merkantile prosessene både i bygge- og driftsfasen.

Kommunikasjonsplattformen sørger for koblinger mellom varedatabaser, bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og E-handelsløsninger. Plattformen skal være en viktig komponent i utviklingen av buildingSMART-teknologien, der hensikten er å digitalisere og effektivisere byggeindustrien.

Gjennom OFU-kontrakten ønsker en å utvikle løsninger som både kan berike og lese data fra en bygningsinformasjonsmodell (BIM). Arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører må endre og effektivisere sine arbeidsprosesser, for på denne måten blant annet å kunne lage bestillingsunderlag av materiallister for hele bygg.

Løsningen innebærer at de merkantile prosessene kan gjøres lokalt, og bidrar til å forenkle innkjøpet både for førstegangskjøp og ved senere gjenkjøp i driftsfasen.