Mesta anker tingrettsdom

Mesta ble i en deldom i Asker og Bærum tingrett dømt til å betale Hæhre flere millioner kroner i en sak rundt sluttoppgjøret om Tønsbergpakken. Mesta har bestemt seg for å anke saken.

Mesta har tre tvister gående mot Hæhre. Den minste av dem omfatter fordelingen av et erstatningsbeløp på 21 millioner kroner, som Agder lagmannsrett påla Statens vegvesen å betale Mesta i forbindelse med arbeider i Frodeås-tunnelen i Tønsberg.

En protokoll inngått mellom Mesta og Hæhre slår fast at erstatningsbeløpet skal deles likt mellom de to. Protokollen sier derimot ingen ting om hvordan saksomkostningene skal fordeles. Mesta mener at saksomkostninger også skal deles likt, noe Hæhre er uenig i.

Saken ble derfor brakt inn for domstolene, men tingretten støttet ikke Mestas oppfatning.

Mesta mener dommen er feil og urimelig når det gjelder fordeling av saksomkostninger og har derfor anket denne tvisten inn for Borgarting lagmannsrett. Anken innebærer at Mesta krever at Hæhre skal betale to millioner kroner i saksomkostninger.