Melder ikke fra om kjemiske stoffer

75 prosent av alle bedrifter hvor det arbeides med kjemiske forbindelser, har ikke foretatt den risikovurderingen som de er lovpålagt å gjøre. Det viser nye tall fra Arbeidstilsynet.

 
 

Eksponering fra kjemiske stoffer er den vesentligste årsaken til dødsfall i Norge som skyldes arbeidsrelaterte forhold. Slike dødsfall trenger ikke skje på arbeidsplassen, men kan inntreffe 30 år etter. Arbeidstilsynet antar at det hvert år dør 700-800 personer av kreft og KOLS som følge av eksponering for kjemikalier under arbeid.

Utvalget som har vurdert det offentliges håndtering av kreftskandalen ved laboratoriene på Rosenborg i Trondheim på 1970- og 1980-tallet, legger torsdag fram sin rapport for justisminister Knut Storberget (Ap). Den foreløpige vurderingen fra en medisinsk ekspertgruppe viser at tidligere ansatte og studenter ved institutt for organisk kjemi har hatt en tidoblet risiko for å utvikle blodkreft.

Dårlig kunnskap
- De statlige tilsynsetatene har for dårlig kunnskap om det kjemiske arbeidsmiljøet i Norge. Dette skyldes blant annet dårlige rapportering fra bransjen selv, sier forskningsdirektør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til NTB.

Han påpeker at stadig færre av oss blitt utsatt for kjemiske stoffer på jobben, men i enkelte bransjer er nivået av disse stoffene fremdeles for høyt.

I Statistisk sentralbyrås siste levekårsundersøkelse fra 2003 sier 310.000 arbeidstakere at de er eksponert for helseskadelige kjemikalier store deler av arbeidsdagen. En tredel av de ansatte i bransjer som har kjemikalienivåer over anbefalt norm, oppgir at de ikke bruker verneutstyr. Det går fram av «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007» fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).

I stortingsmeldingen om et giftfritt miljø som kom i fjor, foreslår regjeringen å utrede et system hvor bedriftene blir pålagt å rapportere om kjemikaliebruken til en egen sentral database.

Små bedrifter
Problemene med høye kjemikalienivåer og få risikovurderinger er størst i små og mellomstore bedrifter, mens det står bedre til i de store konsernene, påpeker Molander.

- Frisørbransjen er en av de bransjene som sliter mest med at folk må slutte på grunn av plager etter bruk av kjemiske stoffer. I denne bransjen gjøres det få risikovurderinger, ofte fordi salongene ikke har den nødvendige ekspertisen på området, sier forskningsdirektøren.
Ifølge Produktregisteret er det registrert rundt 15.000 kjemiske produkter som er klassifisert som helse- og miljøfarlige i Norge. I tillegg er det registrert cirka 10.000 produkter som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer.