- Meld fra om fusjoner og oppkjøp

- Vi regner med at mer enn 1000 fusjoner og oppkjøp skal meldes til Konkurransetilsynet hvert år, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

Meldingen skal sendes med en gang avtalen er klar. - I mai og juni fikk Konkurransetilsynet 45 meldinger, og dette kan tyde på at meldeplikten ikke er godt nok kjent, mener Eggum Johansen. Fra 1. mai 2004 gjelder en ny konkurranselov. En bedrift må melde fra hvis den fusjonerer med andre bedrifter, eller overtar kontroll over en annen bedrift gjennom oppkjøp eller avtaler. Over 20 millioner i omsetning Meldeplikten gjelder hvis de involverte bedriftene til sammen omsetter for over 20 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare én av bedriftene har over 5 millioner kroner i årlig omsetning. - De nye reglene er laget for at Konkurransetilsynet skal kunne overvåke og sikre konkurransen i alle markeder, også lokale og små markeder. Velfungerende konkurranse sikrer bedriftene og forbrukerne billige og gode råvarer og produkter, samtidig som det fører til mer nyskapning, sier Eggum Johansen. Flest mindre bedrifter Tall Konkurransetilsynet har innhentet, viser at flest mindre bedrifter blir omfattet av meldeplikten. Særlig gjelder dette bedrifter innen handel, tjenestevirksomhet og transport og kommunikasjon. - Konkurransetilsynet setter nå i verk en rekke informasjonstiltak for å sikre at bedrifter som skal fusjonere eller kjøpe opp andre bedrifter, kjenner til regelverket, fastslår konkurransedirektøren. Meld fra før det er for sent En bedrift som fusjoner eller overtar kontrollen i et annet selskap, bør si fra til Konkurransetilsynet fort. Senest når endelig avtale er inngått eller kontroll er overtatt, skal melding sendes. - Hvis en fusjon eller et oppkjøp ikke blir meldt, kan dette føre til administrative bøter, påpeker Eggum Johansen. Elektronisk melding Melding om fusjonen eller oppkjøpet kan leveres gjennom den offentlige nettportalen Altinn eller på skjemaer som finnes på Konkurransetilsynets internettsider. - Elektronisk melding gjennom Altinn gjør at det er mulig å sende melding uavhengig av tid og sted. I det elektroniske skjemaet ligger det informasjon og veiledning som hjelper til å fylle ut meldingen, sier konkurransedirektøren. Fakta om meldeplikt * Over en viss grense skal fusjoner, oppkjøp og avtaler som gir kontroll i et selskap, meldes til Konkurransetilsynet * Meldeplikten gjelder hvis de involverte bedriftene til sammen omsetter for over 20 millioner kroner i Norge årlig * Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare en av bedriftene har over 5 millioner kroner i årlig omsetning i Norge * Konkurransetilsynet skal gripe inn mot fusjoner og oppkjøp som begrenser konkurransen vesentlig