Meir radon i bustadene i Time

Prosjektet radonmåling i Time kommune blei starta sommaren 2000 og er eit samarbeid mellom Husbanken, Statens strålevern og Statens bygningstekniske etat.

Ei samanlikning med ei tidligare kartlegging tyder på at radonnivåa i dagens bustadmasse er 70-75 % høgare enn for 20 år sidan. Dei respektive institusjonar har hovudansvar for informasjonstiltak, kartlegging og kompetanseoppbygging. Strålevernets målsetning var å kartlegge radonproblematikken i et utval av kommunar i Noreg. I kvar kommune blei det gjennomført ein fase 1-kartlegging, med målingar i et tilfeldig utval på mellom 2 % og 10 % av bustadmengda. Målingane blei utført ved hjelp av lukka sporfilm. Det viste seg å vere store geografiske variasjonar i problemomfang, både mellom kommunar og innanfor einskilde av kommunane. Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i de 114 kommunane blei berekna til 89 Bq/m3. Det var 9 % og 3 % av bustadane som låg over 200 og 400 Bq/m3. Samlerapport for Time kommune, Radon 2001: Tal på målingar: 462 bustader Ingen årsmiddelverdi: 6 bustader 1) Årsmiddelverdi < 200 Bq/m3: 67,6 % av bustadane Årsmiddelverdi 200 400 Bq/m3: 1,8 % av bustadane Årsmiddelverdi > 400 Bq/m3: 0,6 % av bustadane Gjennomsnitt: 52 Bq/m3 Høgaste verdi: 1300 Bq/m3 1) Årsmiddelverdien vert ikkje rekna dersom måleperioden er for kort. Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling. Bare sporfilm oppfyller kriteriane frå Statens strålevern Målingar gjennomføres ved at ein eller fleire sporfilmar sendes til husstanden per post. Sporfilmane må plasserast i dei opphaldsromma kor målinga skal gjerast. Etter to-tre månadar skal sporfilmane sendast tilbake til laboratoriet for analyse.