MEF-direktør Trond Johannesen.

MEF-kommentar: Konfliktnivået i anleggsbransjen må ned

– Bransjen må bruke de beste folkene i aktiv produksjon, ikke i konflikter, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 

MEF har fått en rekke tilbakemeldinger fra entreprenører som beskriver konfliktnivået som høyt. Samlet omtvistet beløp mellom Statens vegvesen og leverandørleddet er anslått å være i milliardklassen. MEF mener både byggherrene og entreprenørene må ta grep for å redusere antallet tvister og konflikter.

– Resultatet av konfliktene kan i verste fall være at vi får mindre vei for pengene, samtidig som enkelte entreprenører får økonomiske problemer. Med unntak av advokatkontorene er det ingen som tjener på dette i det lange løp, påpeker Trond Johannesen, MEFs administrerende direktør.

Bedre kompetanse

Trond Johannesen advarer imidlertid mot å tro at det finnes enkle løsninger på konflikt-utfordringene, men viser til at man både må se på utformingen og gjennomføringen av kontraktene. Videre må kompetansen heves både blant prosjektledere og entreprenører.

– Prosjekteringen av store veianlegg må bli bedre. Svakheter i planleggingen er ofte årsaken til uenighet. Når det gjelder byggherreleddet er det videre grunn til å anta at en kompetanseheving knyttet til kontraktsforståelse og prosjektbeskrivelse vil bidra til å redusere konfliktnivået. Prosjektlederne må i større grad benytte de konfliktløsningsmekanismene som faktisk ligger i kontraktstandardene, før han fortsetter:

– Hvis partene ikke kommer til enighet bør tvisten løftes opp til et konfliktløsningsråd. Alternativt at den enkelte part krever oppmannsavgjørelse. Jeg tror også at enkelte entreprenører har en del å hente på å styrke egen kompetanse knyttet til kontraktsforståelse og prosesskode. Her har vi som bransjeorganisasjon et ansvar for å kontinuerlig tilby medlemmene våre gode og oppdaterte kurs, sier Johannesen.

Utviklingen kan snus

MEF mener det er fullt mulig å redusere konfliktnivået, men at dette krever en felles forståelse av hvilke tiltak som skal prioriteres.

– Vi har en god dialog med Statens vegvesen og må bygge videre på det i samråd med andre aktører i bransjen. Samferdselsinvesteringene skal opp de kommende årene. Alle involverte parter har et ansvar for å påse at pengene blir brukt der de skal - ute på veiene, avslutter Trond Johannesen.