Markalov for Oslomarka

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen lov for vern av Oslomarka. Dette er en del av regjeringens innsats for friluftsliv og naturmiljø. Den nye loven vil gi mulighet til å verne Oslomarka med utgangspunkt i friluftshensyn. Det kan man ikke gjøre i dag.

Skisse til lov lages av en arbeidsgruppe sammensatt av Landbruksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet leder lovarbeidet. I tillegg deltar Fylkesmannen i Oslo- og Akershus i arbeidsgruppen og fungerer samtidig som talerør for fylkesmennene i de fem fylkene som er berørt. Arbeidsgruppens primære oppgave er å lage en skisse til lov som kan sendes på høring før sommeren. Tidsplan Skisse til lov skal sendes på høring i løpet av sommeren 2007. Odelstingsproposisjon vil bli utarbeidet på bakgrunn av høringsinnspillene. Markaloven kan tidligst fremmes for behandling i Stortinget våren 2008. Foreløpig markagrense Miljøverministeren har besluttet at det skal innføres midlertidig sikring av Oslomarka. Siktemålet er at den midlertidige beskyttelsen kan være på plass fra sommeren av. Midlertidig sikring skjer gjennom rikspolitiske bestemmelser. Det tas sikte på at det midlertidige vernet vil bli gjort gjeldende fra sommeren 2007. Om rikspolitiske bestemmelser se plan- og bygningsloven § 17-1 annet ledd. Den endelige markagrensen Rikspolitiske bestemmelser er midlertidige og tar utgangspunkt i nåværende markagrense. Utover nåværende grense kan det være behov for visse justeringer i den ene eller annen retning. Det er først nødvendig å få oversikt over hvor dagens markagrense går. Dette vil vi få gjennom arbeidet med rikspolitiske bestemmelser. Så vil departementet ta stilling til hvilke justeringer som bør gjøres ut fra den midlertidige grensa. Innholdet i markaloven I tillegg til grensespørsmålet er dette den sentrale delen av lovarbeidet. Regjeringen vil ta stilling til lovskissen før den sendes på høring. Deltakelse fra berørte Departementet legger opp til nær kontakt med berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, grunneiere og organisasjoner i arbeidet med markaloven. Departementet er tilgjengelig for skriftlige innspill. Adresser: Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@md.dep.no Departementet har opprettet et Kontaktforum med et utvalg av berørte interesser. Kontaktforum vil ha jevnlige møter. På grunn av kapasitetshensyn kan vi dessverre ikke ta opp flere medlemmer. Medlemmer i Kontaktforum er: Akershus fylkeskommune Bondelaget Den Norske Turistforening Fylkesmannen i Oslo- og Akershus Løvenskiold Vækerø Naturvernforbundet i Oslo- og Akershus Norskog Oslo kommune Oslo Jeger og Fisk Oslo- og Omland friluftsråd Oslo idrettskrets Ringerike kommune Skogeierforeningen Skiforeningen Sørkedalen vel