Mange kommuner uten sårbarhetsvurderinger

Kommuneundersøkelsen 2006 viser at én av tre kommuner ikke har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) de siste fire årene. I tillegg mangler flere kommuner beredskapsplaner på lov- eller forskriftsregulerte områder.

Dette kommer frem i en undersøkelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) årlig gjennomfører rundt status for samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene. Kommunene er grunnfjellet i den nasjonale beredskapen, og vi ønsker at alle landets kommuner skal ha oppdaterte ROS-analyser og kriseplaner som aktivt øves, sier DSBs avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr. De fleste kommunene ser ut til å ta dette arbeidet svært alvorlig, men fortsatt er det en del kommuner som bør skjerpe innsatsen på dette området. At så mange som tre av fire kommuner fortsatt mangler ROS-analyser knyttet til arealbruk, er meget bekymringsfullt særlig i en tid da ekstremvær med økt fare for ras og flom er blitt mer vanlig enn tidligere. Formålet med Kommuneundersøkelsen er å få en oversikt over beredskapsstatus på sentrale områder som ROS-analyser, krise- og beredskapsplaner, informasjonsberedskap og øvelser. Resultatene danner et viktig grunnlag for dialogen mellom DSB, fylkesmennene og kommunene om samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan status på området kan bli bedre. Synovate MMI har bistått DSB med Kommuneundersøkelsen 2006. Sentrale resultater i Kommuneundersøkelsen 2006: * 65 prosent av kommunene har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse de siste fire årene * 99 prosent av kommunene har en plan for kriseledelse * Forekomst av lov- eller forskriftpålagte sektorvise beredskapsplaner: - Smittevern: 97 prosent - Helsemessig og sosial beredskap: 91 prosent - Vann og avløp: 78 prosent - Akutt forurensning: 71 prosent - Brann i kommunale særskilte brannobjekter: 70 prosent * 95 prosent av kommunene har en informasjonsplan som kan benyttes i krisesituasjoner * 93 prosent av kommunene har gjennomført øvelser i krisehåndtering i løpet av de siste fire årene Kommuneundersøkelsen viser en positiv utvikling på flere områder knyttet til samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene, mener Øistein Knudsen jr. Systematikken synes å være bedre. Kriseberedskapsplaner er på plass i 99 prosent av kommunene, og det blir nå gjennomført vesentlig flere øvelser enn tidligere. De fleste øvelsene er imidlertid gjennomført på initiativ fra fylkesmannen, og DSB oppfordrer kommunene til i større grad å ta initiativ til øvelser på egen hånd og i samarbeid med hverandre.