I fjor deltok rundt 230 personer på Boligkonferansen.

- Må sørge for å bygge boliger for folk flest

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentens Forening er bekymret over at man ikke bygger boliger folk flest vil har råd til å kjøpe i sentrale strøk.

 – Vi ser at vi i stadig økende grad er i ferd med å få en situasjon der store grupper vil få problemer med å komme inn på boligmarkedet i sentrale strøk. Om vi ikke klarer å dekke boligbehovet for folk flest, får vi en stor utfordring, mener Jæger.

Per Jæger

Har drar frem eksempler på at nyutdannede helsearbeidere og bygningsarbeidere er blant gruppene som vil kunne få store problemer med å anskaffe seg en normal bolig i de større byene.

– Arbeidere i begge disse grupperingen vil gå utfordrende tider i møte med tanke på å kunne kjøpe seg sin første bolig om de ikke får bistand fra andre. Om vi ikke klarer å få et boligmarked som tilfredsstiller boligbehovet til så mange av landets innbyggere, så vil vi definitivt få store utfordringer med rekrutteringen inn mot disse yrkesgruppene, og vi får et underskudd av arbeidere innen disse feltene – og det er alvorlig. Bolig er et velferdsgode, og vi som samfunn har et ansvar med å legge til rette for at vanlige lønnsmottakere skal få seg mulighet til å skaffe seg et sted å bo – over hele landet, utdyper Jæger.

Utfordring i hele Europa
Jæger peker på at dette ikke bare er en utfordring her i Norge, men er noe som gjenspeiler seg i hele Europa.

Han peker på at rundt 30 prosent av arbeidsstyrken her i landet tilhører disse to grupperingene – og utgjør dermed en stor andel av befolkningen.

– Det helt avgjørende at stat og kommuner må legge til rette for en god boligpolitikk og samtidig forstå viktigheten av å planlegge for en stabil og langsiktig boligbygging i Norge. Vi har beregnet det demografiske boligbehovet til cirka 32.000 nye boliger hvert år, og for å komme dit må vi legge til rette for en riktig utbygging over tid, utdyper han

Dette innebærer at man å finne det reelle boligbehovet og hva som kan aksepteres som høyeste og laveste pris.

– I dette bildet er det dermed viktig at myndighetene kontinuerlig arbeider med både å gjøre det enklere og billigere å regulere og bygge boliger, legger Jæger til. Han mener at det ofte er momenter som vanskeliggjør en god boligutvikling som også kunne være med på å holde prisene nede.

– Det vil alltid kunne pekes på grunner til ikke å bygge mer – både i opp- og nedturer i markedet. Det er slik at ingen vil ha utbyggingen i sin egen bakgård – det legges ulike hinder i veien av myndighetene, blant annet gjennom de såkalte utbyggingsavtalene. Dette både vanskeliggjør og fordyrer en rekke prosesser og utbygginger unødvendig. I tillegg må vi definitivt også se til at vi ikke går dypere ned i byråkratifella og bygger opp stadig nye regler og forskrifter som ikke nødvendigvis gir bedre boliger – men som gir mindre for pengene. Det er nettopp dette vi ønsker å belyse gjennom Boligkonferansen 2018. Vi må i større grad enn i dag sørge for å bygge boliger for folk flest – og se på hvordan vi sammen kan få til dette. Dette er noe som gjennomføres i tett samarbeid mellom næringen, kommunene og staten, påpeker Jæger.

Håper på svar
Både Jæger og markedssjef Jøns Sjøgren i Boligprodusentene håper Boligkonferansen 24. og 25. april på Meet Ullevaal vil kunne stille både noen spørsmål og komme med noen svar.

– Vi har blant annet fått inn finansminister Siv Jensen som forhåpentligvis vil kunne komme med noen utspill rundt boliglånsforskriften som har mye å si for utviklingen i boligmarkedet. Tilgangen på lån er viktig både for boligprodusenter og boligkjøpere. Boliglånsforskriften har påvirket markedet og rammer i første rekke

Jøns Sjøgren

førstegangskjøperen. Det er varslet at en justering av forskriften skal gjelde fra 1. juli. Dessuten kommer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland for å snakke om hva regjeringen vil gjøre for å planlegge for boligbyggingen fremover, forteller Sjøgren.

I tillegg deltar en rekke innledere på konferansen, med blant annet strategidirektør Bjørn Johan Pedersen fra Husbanken, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB, konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag Bolig, avdelingsleder plan og arkitektur Rita Einevoll i Nordbohus, adm. dir. Martin Asp i JM Norge, Bjørnar Laabak, representant i bystyret i Fredrikstad, adm. dir. Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening samt direktør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.